­Յու­նիս 26ին սփիւռ­քի նա­խա­րար Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեան ըն­դու­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թէ­րենս-­Նի­կո­լաոս ­Քո­ւի­քը:
Շ­նոր­հա­ւո­րե­լով նա­խա­րար Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեա­նը պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօն ստանձ­նե­լու առ­թիւ` ­Թէ­րենս-­Նի­կո­լաոս ­Քո­ւիք նշեց, որ ­Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի եւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեանց մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւած սփիւռ­քեան հար­ցե­րու շուրջ փոխ-ըմբռն­ման յու­շա­գի­րը գոր­ծակ­ցու­թեան լայն հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կ­՛ըն­ձե­ռէ: ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալն ընդգ­ծեց, որ եր­կու եր­կիր­նե­րը ու­նին պատ­մա­կա­նօ­րէն ձե­ւա­ւո­րո­ւած բա­րե­կա­մա­կան կա­պեր, եւ հայ ու յոյն սփիւռք­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կը նպաս­տէ այդ կա­պե­րու ա­ռա­ւել սեր­տաց­ման: «­Մենք լիա­յոյս ենք, որ այս գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը կ’ընդ­լայ­նո­ւի նոր, ե­րի­տա­սար­դա­կան գա­ղա­փար­նե­րով»,- շեշ­տեց ­Թէ­րենս-­Նի­կո­լաոս ­Քո­ւիք: Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով այ­ցի հա­մար` նա­խա­րար Մ­խի­թար ­Հայ­րա­պե­տեան նշեց, որ առ­կայ են կամք, ո­գե­ւո­րու­թիւն եւ դրա­կան ե­ռանդ՝ փոխ-ճա­նա­չո­ղու­թիւնն ու փոխ-գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու հա­մար: ­Նա­խա­րա­րը կա­րե­ւոր հա­մա­րեց նաեւ սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ ­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ար­տերկ­րեայ եւ մար­դա­սի­րա­կան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նեա­կին մի­ջեւ փոխ-ըմբռն­ման յու­շա­գի­րի առ­կա­յու­թիւ­նը եւ յոյս յայտ­նեց, որ ե­րեք պե­տու­թիւն­նե­րու սփիւռք­նե­րը աշ­խոյժ կը գոր­ծակ­ցին, կը ստեղ­ծո­ւին նոր կա­մուրջ­ներ, ընդ­հա­նուր հար­թակ­ներ:
­Հան­դիպ­ման հե­ռա­խօ­սա­զան­գով միա­ցաւ ­Կիպ­րո­սի նա­խա­գա­հի մար­դա­սի­րա­կան եւ ար­տերկ­րեայ հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար ­Ֆո­տիս ­Ֆո­տիուն: Ան ընդգ­ծեց, որ կիպ­րա­հա­յերն աչ­քի կ­՛իյ­նան ի­րենց աշ­խու­ժու­թեամբ եւ ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծով: ­Կող­մե­րը հան­դէս ե­կան հե­տա­գայ սերտ եւ ընդգր­կուն գոր­ծակ­ցու­թեան պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ: