­­Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում ո­րա­կեալ կրթու­թիւ­նը իւ­րա­քան­չիւր մար­դու այ­ցե­տոմսն է։ Ինչ­պէս ար­դէն նշո­ւել է թեր­թում՝ սոյն թո­ւա­կա­նի ­­Յու­լի­սի 3ից 29ը, ար­դէն 18րդ­ ան­գամ լի­նե­լով, ­­Հա­յաս­տա­նում մեկ­նար­կեց սփիւռ­քա­հայ ու­սու­ցիչ­նե­րի վե­րա­պատ­րաստ­ման ծրա­գի­րը։ Ես՝ որ­պէս ­­Հայ Գ­թու­թեան ­­Խա­չի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի միօ­րեայ հայ­կա­կան դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի, նոյն­պէս ա­ռիթ ու­նե­ցայ մաս­նակ­ցե­լու վե­րա­պատ­րաստ­ման ծրագ­րին։ Ինքս մաս­նակ­ցում էի «միօ­րեայ» ու­սում­նա­կան խում­բի դա­սըն­թաց­նե­րին։ ­­Քա­նի որ մեր սի­րե­լի ու­սուց­չու­հի Ա­նոյշ ­­Ֆեն­դեա­նը ար­դէն գե­ղե­ցիկ ներ­կա­յաց­րել է վե­րա­պատ­րաստ­ման ծրագ­րի ողջ ման­րա­մաս­նե­րը, ուս­տի ես կը ցան­կա­նա­յի, որ­պէս յա­ւե­լում, իմ սրտի շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը յղել կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, Հ.Պ.Մ.Հ.ի ռեկ­տոր ­­Ռու­բէն ­­Միր­զա­խա­նեա­նին, «Ս­փիւռք» գի­տաու­սում­նա­կան կեդ­րո­նի տնօ­րէն ­­Սու­րէն ­­Դա­նիէ­լեա­նին, Հ.Հ.Կ.Գ.Ն. սփիւռ­քի հետ կա­պե­րի բաժ­նի պետ ­­Թա­մա­րա ­­Զա­լի­նեա­նին եւ ողջ դա­սա­խօ­սա­կան անձ­նա­կազ­մին՝ նման բարձր մա­կար­դա­կով դա­սըն­թաց­նե­րը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։ ­­Դա­սեր առ­նե­լով ա­նո­ւա­նի գիտ­նա­կան­նե­րից ու լա­ւա­գոյն մաս­նա­գէտ­նե­րից՝ մենք նո­րո­վի քա­ջա­լե­րո­ւե­ցինք ու գո­տեպն­դո­ւե­ցինք, որ­պէս­զի հայ­րե­նի­քից դուրս ի­րա­կա­նաց­նենք մեր ա­ռա­քե­լու­թիւնն ու դառ­նանք ո­գե­ղէն հայ­րե­նի­քի հա­յա­պահ­պան­նե­րը։ Այս վե­րա­պատ­րաս­տու­մը իմ կեան­քի լա­ւա­գոյն է­ջե­րից մէ­կը դար­ձաւ, այն ինձ տո­ւեց ոյժ եւ վստա­հու­թիւն՝ սե­փա­կան փոր­ձը նո­րո­վի կի­րա­ռե­լու հա­մար եւ որ ա­մե­նա­կա­րե­ւորն է նպաս­տեց սփիւռք-­­Հա­յաս­տան կա­պի ամ­րապնդ­մա­նը։

­­Յար­գանք­նե­րով՝ ­­Գո­մո­թի­նիի միօ­րեայ հայ­կա­կան
վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չու­հի ­­Ռու­զան­նա ­­Զոհ­րա­բեան