ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

Ես Ու­շի գիւ­ղին ոչ ա­նու­նը լսած էի, ոչ ալ տե­ղը գի­տէի, սա­կայն բա­րե­դէպ ա­ռի­թով մը ծա­նօ­թա­ցայ Աշ­տա­րա­կի շրջա­նի այս գողտ­րիկ գիւ­ղին, երբ հրա­ւէր ստա­ցայ ներ­կայ գտնո­ւե­լու ֆրան­սաբ­նակ հան­գու­ցեալ գրող ­Մով­սէս Պ­չաք­ճեա­նի ամ­բող­ջա­կան գոր­ծե­րու շնոր­հա­հան­դէ­սին, շա­բաթ, 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րին: ­Զիս հրա­ւի­րո­ղը, «­Հա­յաս­տան» հրա­տա­րակ­չա­տան հետ ե­րե­կոն կազ­մա­կեր­պող, նախ­կին քա­նա­տա­հայ գրող եւ կրթա­կան մշակ ­Մար­գար ­Շա­րապ­խա­նեանն էր, որ ­Քա­նա­տան եւ այն­տե­ղի իր հանգս­տա­ւէտ կեան­քը ձգած, տա­րի­ներ ա­ռաջ որո­շած էր իր կեան­քի ա­մե­նա­կա­րե­ւոր ե­րա­զը ի­րա­կա­նաց­նելՙ հայ­րե­նի­քի մէջ տուն մը ու­նե­նա­լու եւ վերջ­նա­կա­նա­պէս հոս հաս­տա­տո­ւե­լու: ­Մար­գար ­Շա­րապ­խա­նեա­նը ընտ­րած էր Ու­շի գիւ­ղը, ուր կա­ռու­ցած էր իր ա­ռանձ­նա­տու­նը եւ ձեռ­նար­կած բնա­կա­վայ­րին օգ­տա­կար դառ­նա­լու, այն­տեղ կա­ռու­ցե­լով Մ­շա­կոյ­թի տու­նը, ո­րուն ի­րա­գործ­ման օ­ժան­դա­կած էին թէ՛ գիւ­ղա­ցի­նե­րը եւ թէ ­Շա­րապ­խա­նեա­նին ծա­նօթ թո­րոն­թո­յաբ­նակ ազ­գա­յին­ներ:
Մ­շա­կոյ­թի տան դահ­լի­ճը լե­ցուն էր տե­ղա­ցի­նե­րով եւ Ե­րե­ւա­նէն յա­տուկ ժա­մա­նած մտա­ւո­րա­կան­նե­րով ու գրող­նե­րով: Ա­ռա­ջին տպա­ւո­րու­թիւնս ոչ միայն դրա­կան էր, այ­լեւ հա­ճե­լիօ­րէն ապ­շե­ցու­ցիչ, քա­նի որ գիւ­ղի մը մէջ, գրա­կան ձեռ­նար­կի մը այս­քան մարդ հա­ւա­քո­ւած էր, երբ նման ա­ռիթ­նե­րով Ե­րե­ւա­նի մէջ այս­քան հան­դի­սա­տես դժո­ւար է տես­նել:
­Մով­սէս Պ­չաք­ճեան ­Հա­լէ­պի ծնունդ է, ու­սա­նած է այն­տեղ, ա­պա հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած ­Դա­մաս­կո­սի հա­մալ­սա­րա­նի անգ­լե­րէն գրա­կա­նու­թեան բա­ժի­նէն, որ­մէ ետք շրջան մը ­Պէյ­րութ մնա­լէ յե­տոյ ան­ցած է Ֆ­րան­սա եւ վերջ­նա­կա­նա­պէս հաս­տա­տո­ւած այն­տեղ:
Ան­վա­րան կա­րե­լի է ը­սել, որ սփիւռ­քա­հայ գրող­նե­րու ընտ­րա­նիի ա­ռա­ջին շար­քին վրայ կա­րե­լի է դա­սել զինք, իր վճիտ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով երկ­նած բազ­մա­թիւ գրա­կան գոր­ծե­րուն հա­մար, ո­րոնք հա­ճոյ­քով կ­՛ըն­թեր­ցուին եւ ըն­թեր­ցո­ղը կը մղեն մտա­ծե­լու եւ հե­ղի­նա­կին հետ կի­սե­լու ա­նոր ապ­րում­ներն ու հո­գեմ­տա­ւոր թրիչք­նե­րը:
Պ­չաք­ճեան ե­ղաւ այն բա­ցա­ռիկ սփիւռ­քա­հայ գրո­ղը, ո­րուն ամ­բող­ջա­կան գոր­ծե­րը 8 գե­ղա­տիպ եւ գե­ղա­կազմ հա­տոր­նե­րով հրա­տա­րա­կո­ւե­ցան Ե­րե­ւա­նի մէջ «­Հա­յաս­տան» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ:
Իր գրի­չին կը պատ­կա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան, ար­ձակ, խո­հագ­րա­կան եւ վի­պա­կան հա­րուստ շարք մը, ինչ­պէս՝ «Ան­ցո­ղիկն ու ան­ժա­ման­ցե­լին», «­Մին­չեւ վեր­ջի­նը ա­րեւ­նե­րուն», «Աշ­խար­հա­հա­յեաց պա­տու­հան», «­Լու­սա­ւոր աչ­քե­րով օ­տա­րա­կա­նը», «­Վա­րա­գոյ­րը իջ­նե­լէ ա­ռաջ», «Խ­մե­լով քա­ղա­քը», «Ան­կա­տար վեր­ծա­նում­ներ», «­Լո­ւացք փռո­ւած տա­նի­քի վրայ», «Ան­կա­րե­լի կա­րե­լին»: Իսկ ա­նոր «­Ծի­ծեռ­նակ­նե­րը պի­տի չվախ­նան …» գիր­քը ար­ժա­նա­ցած է Թ.Մ.Մ. ­Հայ­կա­շէն Ու­զու­նեան գրա­կան մրցա­նա­կին:
Պ­չաք­ճեան 2009ին ար­ժա­նա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի ­Մով­սէս ­Խոե­նա­ցի շքան­շա­նին, ինչ­պէս նաեւ Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան Ու. ­Սա­րո­յեան շքանշանին:
Ե­րե­կոյ­թին, որ նաեւ կը զու­գա­դի­պէր գրո­ղի մա­հո­ւան ա­ռա­ջին տա­րե­լի­ցին, ի­րենց յու­շերն ու դրո­ւա­տան­քի խօս­քե­րը ուղ­ղե­ցին շարք մը մտա­ւո­րա­կան­ներ, վեր առ­նե­լով Մ. Պ­չաք­ճեա­նի գրա­կա­նու­թեան ար­ժէքն ու ար­ժա­նիք­նե­րը: Օ­րո­ւան հան­դի­սա­վարն էր «­Հա­յաս­տան» հրա­տա­րակ­չա­տան տնօ­րէն ­Վա­հագն ­Սարգ­սեա­նը:
­Խօսք առ­նող­նե­րու շար­քին էին ­Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րու միու­թեան փոխ նա­խա­գահ ­Պետ­րոս ­Դե­միրջեա­նը, ­Հա­յաս­տա­նի ­Թա­տե­րա­կան ինս­տի­տու­տի նա­խա­գահ ­Դա­ւիթ ­Մու­րա­տեա­նը, գրող­ներ եւ գրա­կա­նա­գէտ­ներ Ա­րեւ­շատ Ա­ւա­գեա­նը, ­Մե­րու­ժան ­Տէր-­Գու­լա­նեա­նը, ­Թո­րոս ­Թո­րա­նեա­նը, ­Մար­գար ­Շա­րապ­խա­նեա­նը եւ ու­րիշ­ներ: Մ. Պ­չաք­ճեա­նի փունջ մը բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու աս­մուն­քով ե­լոյթ ու­նե­ցաւ ­Կա­մօ ­Տէր-­Պետ­րո­սեա­նը, մէ­ջընդ­մէջ գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ նաեւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան կո­կիկ յայ­տա­գիր: Իսկ հան­դի­սու­թեան ա­ւար­տին ե­ղաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:
Ու­րա­խա­ռիթ ե­րե­ւոյթ էր սփիւռ­քա­հայ գրող մը պա­տո­ւե­լը տես­նել հա­յաս­տա­նեան գիւ­ղի մը մէջ, բան մը, որ սո­վո­րա­կան ե­րե­ւոյթ չէ եւ որ միեւ­նոյն ա­տեն խթան պի­տի հան­դի­սա­նայ յե­տայ­դու նմա­նա­տիպ ձեռ­նարկ­նե­րով ապ­րեց­նե­լու մշա­կոյ­թի այս օ­ջախն ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թով ջեր­մաց­նե­լու գիւ­ղա­ցի­նե­րը, ո­րոնք հե­ռու ըլ­լա­լով մայ­րա­քա­ղա­քէն՝ ա­ռիթ չեն ու­նե­նար մաս­նա­կից դառ­նա­լու այս­պի­սի ձեռ­նարկ­նե­րու: