­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի, ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նի, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ ­Մէ­սո­յեա­սի ­Նի­քո­լաոս մետ­րա­պո­լի­տին։
Այ­ցե­լու­թիւ­նը ծա­նօ­թաց­ման բնոյթ ու­նէր եւ կը դա­սո­ւի Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր՝ յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ մետ­րո­պո­լիտ­նե­րուն այ­ցե­լու­թեանց եւ ա­նոնց հետ ծա­նօ­թաց­ման շար­քին։
­Նի­քո­լաոս մետ­րա­պո­լի­տը բա­ցա­ռիկ ու ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեամբ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր եւ ըն­կե­րակ­ցող պա­տո­ւի­րա­կու­թեան։
Ան յա­տուկ կեր­պով անդ­րա­դար­ձաւ ման­կու­թեան օ­րե­րու՝ ի­րենց տան հայ դրա­ցի­նե­րուն եւ ուս­ման տա­րի­նե­րուն՝ իր հայ դա­սըն­կեր­նե­րուն մա­սին։ Ան յու­զու­մով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին, միա­ժա­մա­նակ, մե­ծա­պէս գո­վա­բա­նեց հայ ժո­ղո­վուր­դի վե­րապ­րե­լու եւ գո­յա­տե­ւե­լու ա­մուր ձգտու­մը։
­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան անդ­րա­դար­ձաւ հայ եւ յոյն ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պատ­մա­կան յա­րա­բե­րու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեան։ Ան շեշ­տեց, թէ եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րը միեւ­նոյն մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը կը դի­մագ­րա­ւեն ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թեան ներ­քին թէ ար­տա­քին ճա­կատ­նե­րուն վրայ։ Այ­սօր, ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րու ճա­կա­տա­գի­րը մէկ է։ Ա­նոնց ար­տա­գաղթն ու կրած տա­ռա­պան­քը, մե­ծա­գոյն ա­ռի­թը պէտք է ըլ­լայ քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան։ ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը տե­ղե­կու­թիւն­ներ տո­ւաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան ու կա­ռու­ցա­յին գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։
Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ յու­շա­նո­ւէր­նե­րու փո­խա­նա­կում։