Ուր­բաթ, 16 ­Փետ­րո­ւար 2024-ին, ժա­մը 12:00-ին, ­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին եւ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տին ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մետ­րո­պո­լի­տին։
­Յոյն հո­գե­ւո­րա­կա­նը ող­ջու­նեց Սր­բա­զան հօր ներ­կա­յու­թիւ­նը եւ իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան հա­մար։
­Հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին, քննար­կո­ւե­ցան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քին եւ ե­կե­ղե­ցա­կան հար­ցե­րու վե­րա­բե­րող նիւ­թեր։ ­Մետ­րո­պո­լի­տը շեշ­տեց, որ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քին հետ ջերմ եւ եղ­բայ­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ընդ­միշտ պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին։
Սր­բա­զան հայրն ալ իր կար­գին շնոր­հա­ւո­րեց ա­նոր՝ մետ­րո­պո­լիտ ընտ­րո­ւե­լուն ա­ռի­թով։
Ա­ւար­տին, Սր­բա­զան հայ­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար։
Ա­պա նո­ւի­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թի մա­սին գրո­ւած եր­կու գիրք, իսկ մետ­րո­պո­լի­տը, իր կար­գին, ի­րենց ե­կե­ղեց­ւոյ մա­սին հրա­տա­րա­կո­ւած գիրք մը։