­Փետ­րո­ւար 26ին, Հ.Հ. Պ.Ն. պաշտ­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վար­չու­թեան պետ ­Լե­ւոն Այ­վա­զեան ըն­դու­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան գլխա­ւոր շտա­պի մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու տնօ­րէն, ծո­վա­կալ ­Մի­խա­յիլ ­Նաու­մի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ամ­փո­փո­ւե­ցան 2018ի երկ­կողմ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տէն ներս կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը: ­Գոր­ծակ­ցու­թեան հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թիւն­ներն են՝ անձ­նա­կազ­մի մար­տա­վա­րա­կան պատ­րաս­տու­թիւ­նը, ռազ­մա­կան կրթու­թիւ­նը, ռազ­մա­կան բժշկու­թեան, ա­ւիա­ցիա­յի (օ­դա­նա­ւոր­դու­թեան), մարդ­կա­յին աղ­բիւր­նե­րու կա­ռա­վար­ման եւ այլ ուղ­ղու­թիւ­նե­րով փոր­ձի փո­խա­նա­կում, ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան փո­խա­նա­կում: ­Նա­խորդ տա­րո­ւան ծրագ­րո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու 83 տո­կո­սը կա­տա­րո­ւած է: ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին հա­մա­ձայ­նո­ւե­ցաւ եւ ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան ռազ­մա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան 2019ի ծրա­գի­րը: Ա­նի­կա կը նե­րա­ռէ 20 մի­ջո­ցա­ռում ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ: ­Պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն ձեռք բե­րո­ւե­ցաւ նաեւ բազ­մա­կողմ ձե­ւա­չա­փե­րով գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Քն­նար­կո­ւած են նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան առն­չո­ւող հար­ցեր: