­Յու­նա­կան ազ­դե­ցիկ «­Քա­թի­մե­րի­նի» թեր­թի հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով, Ս­պի­տակ ­Տու­նը կը յայտ­նէ, թէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տըն մտա­դիր է ճանչ­նալ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ վստա­հեց­նել, որ նման վայ­րա­գու­թիւն­ներ եր­բեք պի­տի չկրկնո­ւին։
38 ա­մե­րի­կա­ցի ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րու՝ ­Ճօ ­Պայ­տը­նին ուղ­ղո­ւած նա­մա­կին ա­ռի­թով, ո­րով կը պա­հան­ջո­ւի ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը, «­Քա­թի­մե­րի­նի» թեր­թը հար­ցում ուղ­ղեց Ս­պի­տակ ­Տան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին, որ պա­տաս­խա­նեց, թէ այս կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յանձ­նա­ռու է ստանձ­նել մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը եւ ե­րաշ­խա­ւո­րել, որ այդ­պի­սի վայ­րա­գու­թիւն­ներ պի­տի չկրկնո­ւին։ Այս գոր­ծըն­թա­ցի կա­րե­ւոր բա­ժի­նը կը հան­դի­սա­նայ ­Պատ­մու­թեան ճա­նա­չու­մը։
­Յու­նա­կան թեր­թին ղրկած իր պա­տաս­խա­նին մէջ, Ս­պի­տակ ­Տու­նը կը նշէ ­Ճօ ­Պայ­տը­նի կապ­տու­մը մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար՝ իր նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րի ըն­թաց­քին տրո­ւած խոս­տու­մին մէջ։ «Որ­պէս նա­խա­գա­հա­կան թեկ­նա­ծու, նա­խա­գահ ­Պայ­տըն անդ­րա­դար­ձաւ 1,5 մի­լիոն հայ տղա­մար­դոց, կի­նե­րուն եւ փոք­րիկ­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց կեան­քը զո­հե­ցին Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան վե­րջին օ­րե­րուն։ Ան յայտ­նեց, թէ չենք կրնար մոռ­նալ, ոչ ալ լուռ մնալ այս ա­հա­ւոր ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան դէմ։ ­Մենք միշտ պի­տի յար­գենք հայ ժո­ղո­վուր­դի դի­մաց­կուն ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թիւ­նը այս­պի­սի ող­բեր­գու­թեան մը դի­մաց։ Այս կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յանձ­նա­ռու է յա­ռաջ մղե­լու մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը եւ ա­պա­հո­վե­լու որ նման վայ­րա­գու­թիւն­ներ եր­բեք պի­տի չրկրնո­ւին։ Այս գոր­ծըն­թա­ցի կա­րե­ւոր բա­ժի­նը կը հան­դի­սա­նայ ­Պատ­մու­թեան ճա­նա­չու­մը», ը­սո­ւած է «­Քա­թի­մե­րի­նի» թեր­թին ուղղուած պա­տաս­խա­նին մէջ։

38 ծե­րա­կու­տա­կան­ներ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­նա­լու կոչ ը­րին ­Պայ­տը­նին

Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը 19 ­Մար­տին հա­ղոր­դեց, թէ 38 ծե­րա­կու­տա­կան­ներ միա­ցած են ­Ծե­րա­կոյ­տի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեան յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տե­զին՝ միաս­նա­բար պա­հան­ջե­լով նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տը­նէն, որ վերջ մը դնէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ու­րա­նա­լու Ան­գա­րա­յի ջան­քե­րուն հե­տե­ւե­լու Ա­մե­րի­կա­յի նա­խա­գահ­նե­րու կե­ցո­ւած­քին, յստա­կօ­րէն ճանչ­նա­լով ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան ի­րա­կա­նու­թիւ­նը։
­Յոյն-ա­մե­րի­կեան ղե­կա­վար­ման խոր­հուր­դը եւ Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նե­ցին այս քայ­լը եւ այս վեր­ջի­նին գոր­ծա­դիր վա­րի­չը՝ Ա­րամ ­Համ­բա­րեան, յի­շե­ցուց, որ ­Պայ­տըն՝ իբ­րեւ ծե­րա­կու­տա­կան ար­դէն իսկ ճանչ­ցած է ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ շատ լաւ դիր­քի վրայ է իբ­րեւ նա­խա­գահ եւս դա­տա­պար­տե­լու ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։