Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Յու­նաս­տա­նի Զինեալ Ու­ժե­րու սպա­յից վար­ժա­րա­նի հրա­մա­նա­տար՝ զօ­րա­պետ Տի­միթ­րիոս Խու­բի­սի հրա­ւէ­րով, Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պ. Պօ­ղոս Չո­լա­քեան, Ուր­բաթ՝ 21 Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան սպա­յից վար­ժա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րու երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան։ Այս տա­րո­ւան եր­դո­ւող սպա­նե­րու կար­գին կա­յին Հա­յաս­տա­նէն ե­րեք ու­սա­նող­ներ։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու ա­տե­նա­պե­տը ա­ռանձ­նա­կի հան­դի­պում մը ու­նե­ցան հայ ու­սա­նող­նե­րուն հետ եւ շնոր­հա­ւո­րե­ցին ու քա­ջա­լե­րե­ցին զի­րենք՝ որ­պէս Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կի ա­պա­գա­յի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։ Այս ա­ռի­թով, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւ­նը տուաւ հայ ու­սա­նող­նե­րուն։
Երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, Սր­բա­զան Հայրն ու ա­տե­նա­պե­տը հան­դի­պե­ցան զօ­րա­պետ Տի­միթ­րիոս Խու­բի­սի հետ, որ իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ի­րենց ներ­կա­յու­թեան հա­մար, հաս­տա­տե­լով, որ հայ ու­սա­նող­նե­րը յա­ջող ու փայ­լուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րեն սպա­յից վար­ժա­րա­նի դա­սըն­թացք­նե­րուն։ Յա­ջոր­դեց պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րա­սի­րու­թիւն։