Սու­րիոյ մէջ վեր­ջերս ա­զա­տագ­րո­ւած Ղ­նե­միէ հայ­կա­կան գիւ­ղի Ս. ­Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ խա­չը, որ օ­ծո­ւած էր ­Բե­րիոյ հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեա­նի ձե­ռամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Յու­նիս 2017ին տե­ղադ­րո­ւե­ցաւ գմբէ­թին վրայ ձե­ռամբ Ար­տակ Վրդ. Ա­րա­պեա­նի եւ ­Տա­թեւ Ա. Քհնյ. ­Մի­քա­յէ­լեա­նի, ներ­կա­յու­թեամբ՝ Ղ­նե­միէ ­Գիւ­ղի հայ բնակ­չու­թեան: Ղ­նե­միէն ե­ղած է հա­յաբ­նակ գիւղ։ Ղ­նե­միէի հայ ա­ռա­քե­լա­կան Ս.­Գէորգ ե­կե­ղե­ցին կա­ռու­ցո­ւած է 1875ին Ղ­նե­միէի ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ։ ­Սա­կայն տե­ղա­ցի ծե­րու­նի­նե­րու վկա­յու­թեան հա­մա­ձայն, 1875ը նո­րո­գու­թեան թո­ւա­կան կը հա­մա­րուի, մինչ­դեռ ե­կե­ղե­ցին մօ­տա­ւո­րա­պէս 300 տա­րո­ւան հնու­թիւն ու­նե­ցած է։ 1959ին, օ­րո­ւան ա­ռաջ­նորդ ­Ղե­ւոնդ Արք.­Չէ­պէեա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ծրագ­րո­ւած է կի­սա­քանդ ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նա­կան կա­ռու­ցու­մը։ ­Պաշ­տօ­նա­կան հիմ­նար­կէ­քը կա­տա­րո­ւած է 9 Օ­գոս­տոս 1959ին, իսկ նո­րա­շէն ե­կե­ղեց­ւոյ օ­ծու­մը՝ 31 ­Յու­լիս 1960ին, ձե­ռամբ ­Ղե­ւոնդ Արք. ­Չէ­պէեա­նի։ 1997ին, ­Բե­րիոյ հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դու­թեան կող­մէ վե­րա­նո­րո­գո­ւած է ե­կե­ղեց­ւոյ գմբէ­թը։ 1985ին շրջա­փա­կին մէջ կա­ռու­ցո­ւած է Ս.Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հը։ ­Տե­ղին է յի­շել, որ նախ­քան սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մը՝ Ղ­նե­միէ գե­ղա­տե­սիլ գիւ­ղին մէջ սու­րիա­հայ միու­թիւն­ներ ի­րենց տա­րե­կան ճամ­բար­ներն ու ար­շաւ­նե­րը կը կազ­մա­կեր­պէին։ Իսկ ա­մէն տա­րի Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին հան­դի­պա­կաց ­Կի­րա­կին ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն կը կազ­մա­կեր­պո­ւէր դէ­պի Ղ­նե­միէի Ս. ­Գէորգ ե­կե­ղե­ցի։
­Սու­րիա­կան տագ­նա­պի ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րուն, գիւ­ղը գրա­ւո­ւե­ցաւ զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու կող­մէ, ո­րուն հե­տե­ւան­քով բնակ­չու­թիւ­նը տե­ղա­հա­նո­ւե­ցաւ, իսկ ե­կե­ղե­ցին սրբապղծո­ւե­ցաւ։ ­Գիւ­ղի սու­րիա­կան բա­նա­կին կող­մէ ա­զա­տագ­րու­մէն ետք, ­Բե­րիոյ ­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դը ­Լա­թա­քիոյ մէջ օ­ծեց ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. խա­չը։ Այժմ ե­կե­ղե­ցին գտած է իր նախ­կին տես­քը, իսկ բնակ­չու­թիւ­նը վե­րա­դառ­նա­լով՝ լծուած է գիւ­ղի վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։