­Կի­րա­կի, 25 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, օրհ­նու­թեամբ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ Տ. ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­­Խա­չե­րեա­նի եւ ­­Թե­միս Կ­րօ­նա­կան ­ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով, Ք­րիս­տո­նեայ Ընդ­հան­րա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ նա­խավ­կայ ­­սար­կա­ւագ եւ ա­ռա­ջին նա­հա­տակ՝ ­­Սուրբ Ս­տե­փա­նո­սի ­տօ­նին ա­ռի­թով, ­­Նէոս ­­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի «Ս. ­­Յովհ. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ:
­­Պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց, շրջա­նիս եւ ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ արժ. Տ. ­­Նա­րեկ քհնյ. ­­Շա­հի­նեան։ Ս. ­­Խո­րա­նին սպա­սար­կե­ցին ­բարշ. ­­Լե­ւոն սրկ. Ու­նա­նեան եւ փոքր դպիր Գ­րի­գոր Ու­նա­նեան:
Ս. ­­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ե­կե­ղեց­ւոյս դպ­­րաց ­դա­սը, դպրա­պե­տու­թեամբ բարշ. ­­Պետ­րոս սրկ. ­­Պար­սա­մեա­նի, իսկ խմբա­վա­րու­թիւնն ու օ­րո­ւան շա­րա­կան­նե­րուն եւ մե­ղե­դիի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը, եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ կա­տա­րեց ե­րա­ժիշտ ­­Կա­րօ ­­Պար­տաք­ճեան:
Ա­ւար­տին, եւ նախ քան ար­ձակ­ման Ա­ւե­տա­րա­նի ըն­թեր­ցու­մը, ե­կե­ղեց­ւոյս բա­րեշ­նորհ ­սար­կա­ւագ­ներ Ա­ւե­տիս ­­Պար­սա­մեան, ­­Պետ­րոս ­­Պար­սա­մեան եւ ­­Լե­ւոն Ու­նա­նեան ըստ ա­ւան­դու­թեան սա­ղա­վարտ հա­գած, օ­րո­ւան տօ­նի շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թեան ժա­մուն բուր­վա­ռով խնկար­կե­ցին Ս. ­­Խո­րանն ու ներ­կայ հա­ւա­տացեալ ժո­ղո­վուր­դը:
­­Յա­ջոր­դեց ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ հիւ­րա­սի­րու­թիւն, ի պա­տիւ ե­կե­ղեց­ւոյս ծա­ռա­յող­նե­րուն՝ պատ­րաս­տո­ւած ե­կե­ղե­ցա­սէր ­­Տիկ­նանց ­մարմ­նոյ կող­մէ:
Այս առ­թիւ եւ ըստ սո­վո­րու­թեան, յա­նուն ­­Թա­ղա­յին ­խոր­հուր­դի եւ ­­Տիկ­նանց ­մարմ­նոյ, ա­տե­նա­պետ պրն. ­­Կար­պիս ­­Պէ­քէ­րէ­ճեան առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն՝ նո­ւէր­ներ յանձ­նեց ­սար­կա­ւագ­նե­րուն եւ դպ­­րաց ­դա­սի խմբա­վա­րին:
­­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին: