Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նոր կայ­քէ­ջը սկսաւ գոր­ծել www.ancg.gr հաս­ցէով, յու­նա­րէն լե­զո­ւով, նո­րա­ձեւ ու ար­դիա­կան տպա­ւո­րիչ ձե­ւա­ւո­րու­մով։ ­Կայ­քէ­ջը կա­րե­ւոր մի­ջոց մըն է, որ­պէս­զի յոյն հա­սա­րա­կու­թիւ­նը կա­րո­ղա­նայ դիւ­րաւ տե­ղե­կա­նալ հայ ժո­ղո­վուր­դի պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րի բո­լոր ե­րես­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ, քա­ղել տե­ղե­կու­թիւն­ներ մեր ազ­գի պատ­մու­թեան, տար­բեր ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րու, հանգ­րո­ւան­նե­րու մա­սին ու ի­րա­զե­կո­ւիլ մեր գա­ղու­թի ծրա­գիր­նե­րուն ու աշ­խա­տանք­նե­րուն շուրջ։ Այ­ցե­լու­նե­րուն հա­մար դիւ­րաւ հա­մա­կար­գուած կայ­քէ­ջը, նիւ­թե­րու լայն բո­վան­դա­կու­թիւն կը պա­րու­նա­կէ՝ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան փաս­տի, ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի, յու­նա­հայ գա­ղու­թի, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի վե­րա­բե­րեալ տար­բեր գլուխ­նե­րով։
Կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցաւ ուղ­ղա­կի կապ կայ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն մէջ ­Յանձ­նա­խում­բի այլ յղում­նե­րուն, ո­րոնք շա­րու­նա­կա­բար կը թար­մա­ցուին, ինչ­պէս նաեւ մեր գա­ղու­թի միու­թիւն­նե­րու կայ­քէ­ջե­րուն ա­ռաջ­նոր­դող յղում­նե­րու։
­Յա­տուկ տեղ տրա­մադ­րո­ւած է ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին ցան­ցը ներ­կա­յաց­նող բաժ­նի մը, ուր­կէ կա­րե­լի է յղում կա­տա­րել նաեւ Ե­րե­ւա­նի, ­Մոս­կո­ւա­յի, Ա­մե­րի­կա­յի, Եւ­րո­պա­յի եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի կեդ­րո­նա­կան հինգ գրա­սե­նեակ­նե­րու կայ­քէ­ջե­րուն։ Այլ բա­ժին մը տրա­մադ­րո­ւած է մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով յղո­ւած են հել­լէն մա­մու­լին եւ կը վե­րա­բե­րին քա­ղա­քա­կան յստակ կե­ցո­ւածք­նե­րու։
Իւ­րա­քան­չիւր բաժ­նի մէջ նե­րառ­նո­ւած են մաս­նա­կի գլուխ­ներ, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւին պատ­մա­կան տո­ւեալ­ներ, լու­սան­կար­չա­կան ար­խիւ եւ նիւ­թե­րուն ա­ռըն­չո­ւած հե­տաքրք­րա­կան այլ փաս­տեր։
­Կայ­քէ­ջին մէջ տե­ղադ­րո­ւած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն, իւ­րա­քան­չիւր յոյն քա­ղա­քա­ցի, լրագ­րող, քա­ղա­քա­կան դէմք կամ հաս­տա­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ա­ռի­թը կ­’ու­նե­նայ սեր­տե­լու եւ ու­սում­նա­սի­րե­լու ի­րեն վե­րա­բե­րող նիւ­թե­րու բա­ժին­նե­րը։ ­Յա­տուկ գոր­ծիք մըն է նաեւ ու­սա­նող­նե­րու հա­մար, ո­րոնք կը փա­փա­քին յա­ւե­լեալ ու­սում­նա­սի­րել հայ ժո­ղո­վուր­դի մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը։