Շա­բաթ՝ 27 ­Նո­յեմ­բե­րէն մին­չեւ ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցուի ­Վոլ­ֆկանկ Ա­մա­տէուս ­Մո­ցար­թի «­Տօն ­Ճո­վա­նի» հան­րա­յայտ օ­փե­րան։
­Սոյն ներ­կա­յա­ցու­մին, յու­նա­հայ հան­րա­ծա­նօթ օ­փե­րա­յի երգ­չու­հի ­Սի­րա­նուշ ­Չա­լը­քեան պի­տի մարմ­նա­ւո­րէ «­Տօ­նա Ան­նա»-ի գլխա­ւոր դե­րե­րէն մէ­կը:
­Ե­լոյ­թը տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ «2021-2024 ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա» քա­ղա­քա­պե­տա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան հի­ման վրայ, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին յոյն եւ պուլ­կար օ­փե­րա­յի եր­գիչ­ներ։
­Մո­ցար­թի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջին ան­գամ բեմ ե­րեւ­ցաւ 1787-ին եւ այ­նու­հե­տեւ դար­ձաւ հա­մաշ­խար­հա­յին օ­փե­րա­յի ա­մէ­նէն սի­րո­ւած եւ փնտռո­ւած բա­ժին­նե­րէն մէ­կը, որ կը հան­դի­սա­նայ ա­նոր հե­ղի­նա­կին՝ ­գլուխ գոր­ծոց յօ­րի­նում­նե­րէն մէ­կը։
­Հա­յազ­գի ­Սի­րա­նուշ ­Չա­լը­քեան, ո­րու համ­բա­ւը տա­րա­ծո­ւած է ար­դէն աշ­խար­հի զա­նա­զան կող­մե­րը, հան­դի­սա­տե­սը պի­տի հմա­յէ իր քաղցր ձայ­նով ու բե­մա­կան ար­հես­տա­վարժ ներ­կա­յու­թեամբ։
­Չորս շա­րու­նա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քի մուտ­քը ա­զատ է։