Կի­րա­կի՝ 12 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Սէր­րէ­սի հայ հա­մայն­քը, ի­րենց կեդ­րո­նէն ներս, հա­ւա­քաբար դի­մա­ւո­րեց 2020 ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծնն­դեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րը, սի­րոյ սե­ղա­նի շուրջ, ներ­կա­յու­թեամբ ա­ւե­լի քան 50 հա­յոր­դի­նե­րու։ ­Սոյն ձեռ­նար­կին հրա­ւի­րո­ւած եւ ներ­կայ էր նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան։
­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ ­Վազ­գէն ­Յա­րու­թիւ­նեան, ող­ջու­նեց հայր սուր­բի ներ­կա­յու­թիւ­նը եւ իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց յատ­կա­պէս իր ներ­կա­յու­թեան հա­մար եւ մաս­նա­ւո­րա­բար իր տա­րած աշ­խա­տան­քին հա­մար՝ ­Սէր­րէ­սի հա­յու­թեան մօտ։ Ա­պա, հայր սուր­բը իր խօս­քին մէջ շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րին ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը, մաղ­թե­լով աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում, ինչ­պէս նաեւ ա­ռի­թը օգ­տա­գոր­ծե­լով ­Սէր­րէ­սի մէջ գտնո­ւող բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րուն կոչ ուղ­ղեց, միշտ զօ­րա­վիգ կանգ­նիլ հա­մայն­քի գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն եւ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րե­լու՝ ա­նոր վե­րել­քին ու կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թեան հա­մար։
­Սոյն ու­րախ ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին, ներ­կա­նե­րու կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան-հայ­կա­կան պա­րեր, մե­ներգ­ներ, ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ, ող­ջոյն սի­րոյ խօս­քեր, ինչ­պէս նաեւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն՝ ո­րուն ընդ­մէ­ջէն շա­տեր բախ­տա­ւո­րո­ւե­ցան գե­ղե­ցիկ նո­ւէր­նե­րով։ Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Սէր­րէ­սի ­Հայ հա­մայն­քի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գա­թա­յի կտրու­մը, ուր մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ հա­մայն­քի ծխա­յին­նե­րէն՝ տիկ. Ս­վե­թա ­Գո­թա­նի­տու­յի մօտ եւ ան ստա­ցաւ իր գե­ղե­ցիկ նո­ւէ­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ