Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի մէջ մեկ­նար­կած է Հ.Հ.Կ. եւ Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու հա­մա­տեղ նիս­տը:
­Հա­մա­ձայն ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան` վար­չա­պե­տի ա­ռա­ջադր­ման ի­րա­ւուն­քը կը պատ­կա­նի խորհր­դա­րա­նի մե­ծա­մաս­նու­թեան ըստ ո­րուն, Հ.Հ.Կ. խմբակ­ցու­թիւ­նը վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նին պաշ­տօ­նա­պէս ա­ռա­ջադ­րեց Հ.Հ. եր­րորդ նա­խա­գահ, Հ.Հ.Կ. կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի թեկ­նա­ծու­թիւ­նը: Հ.Հ.Կ. եւ Հ.Յ.Դ. միա­ձայն հաս­տա­տեց թեկ­նա­ծու­թիւ­նը։