­Նա­խա­րար­նե­րու հա­սա­րա­կաց ո­րո­շու­մին հի­ման վրայ, խա­նութ­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն փակ մնալ մին­չեւ 7 Ապ­րիլ։ ­Միա­ժա­մա­նակ, դպրոց­նե­րը փակ պի­տի մնան մին­չեւ 27 Ապ­րիլ, երբ այ­լեւս ա­ւե­լի յստակ պի­տի դառ­նայ, ե­թէ այն թուա­կա­նէն ետք հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ ա­նոնց վե­րա­բա­ցու­մը։ Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն շեշ­տել տուն մնա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, նշե­լով թէ ­Յու­նաս­տան լաւ ճամ­բու մէջ կը գտնո­ւի։ Այ­սու­հան­դերձ, մաս­նա­գէտ­նե­ր կը պնդեն, որ 6-8 շա­բաթ­ներ անհ­րա­ժեշտ են ժահ­րի տա­րած­ման կա­սեց­ման հա­մար, ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը՝ ո­րուն ըն­թաց­քին հարկ է շա­րու­նա­կել շրջա­գա­յու­թեան սեղ­մում­նե­րու գոր­ծադ­րու­թիւ­նը։
­Կի­րա­կի ե­րե­կո­յեան, ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը զե­կու­ցե­ցին «­Քո­րո­նա» ժահ­րին պատ­ճա­ռով վա­րա­կո­ւած­նե­րու վեր­ջին տո­ւեալ­նե­րուն մա­սին։ Ըստ անոնց տուած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն վա­րա­կո­ւած­նե­րու թի­ւը 1156 է, մա­հա­ցած են 38 ան­ձեր եւ ա­պա­քի­նած են 52։