Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ազ­գա­յին Դ­րա­մա­տան Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մին (Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Ուր­բաթ՝ 16 Նո­յեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, Ազ­գա­յին Դ­րա­մա­տան Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մի գրա­տան մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Սե­րօ Աբ­րա­հա­մեա­նի՝ յու­նա­կան նո­րա­ձե­ւու­թեան աշ­խար­հահռ­չակ յա­ռա­ջա­տա­րին նո­ւի­րո­ւած ցու­ցա­հան­դէ­սին, ներ­կա­յու­թեամբ յոյն, օ­տար եւ հայ մշա­կու­թա­սէր­նե­րու։
Խօսք ա­ռաւ Ազ­գա­յին Դ­րա­մա­տան Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մի Թե­սա­ղո­նի­կէի մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի պա­տաս­խա­նա­տու Եան­նիս Է­բա­մի­նոն­տաս եւ ներ­կա­յա­ցուց Սե­րօ Աբ­րա­հա­մեա­նի կեանքն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ՝ ցու­ցա­հան­դէ­սին մա­սին փո­խան­ցեց տե­ղե­կու­թիւն­ներ։ Ա­պա՝ Սե­րօ Աբ­րա­հա­մեա­նի եղ­բայ­րը եւ միա­ժա­մա­նակ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան իր շնոր­հա­կա­լա­կան ու ե­րախ­տա­գի­տա­կան խօս­քը ար­տա­սա­նեց։
Ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. Փա­շա­յեան, ազգ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քի մշա­կու­թա­սէր­ներ։
Ա­ւար­տին, ներ­կա­նե­րը ի­րենց շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցե­ցին եւ գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցան ցու­ցա­հան­դէ­սի կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թեան հա­մար։

Ցու­ցա­հան­դէ­սը կը շա­րու­նա­կո­ւի
Βιβλιοπωλείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 11 հաս­ցէին
մին­չեւ Կի­րա­կի՝ 30 Դեկ­տեմ­բեր 2018, հե­տե­ւեալ ժա­մե­րուն.-
Եր­կու­շաբ­թի եւ Չո­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։00-15։30։
Ե­րեք­շաբ­թի, Հինգ­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օ­րե­րը՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։00-20։00։
Իսկ Շա­բաթ օ­րե­րը՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-16։00։