Թուր­քիոյ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ­Հան­րա­պե­տա­կան-­Ժո­ղովր­դա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Սե­լի­նա ­Տո­ղան խորհր­դա­րա­նին մէջ բարձ­րա­ցու­ցած է թրքա­կան մա­մու­լին մէջ դրսե­ւո­րո­ւած հա­յե­րու հան­դէպ ա­տե­լու­թեան հար­ցին մա­սին նիւ­թե­րու մտա­հո­գիչ վի­ճա­կագ­րու­թիւ­նը: Այս մա­սին «­Թերթ»ին յայտ­նած են ­Տո­ղա­նի մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թե­նէն:
­Յի­շեց­նենք, որ նա­խօ­րէին՝ «Հ­րանդ ­Տինք» հիմ­նար­կը հրա­պա­րա­կած էր թրքա­կան մա­մու­լին մէջ ազ­գա­յին եւ կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հան­դէպ ա­տե­լու­թեան դրսե­ւո­րում­նե­րու վե­րա­բե­րեալ ու­սում­նա­սի­րու­թիւն մը, ըստ ո­րուն՝ 2017ի ­Յու­նո­ւա­րէն Ապ­րիլ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծին, թրքա­կան մա­մու­լին մէջ ազ­գայ­նա­կան ձե­ւա­կեր­պում­նե­րուն եւ ա­տե­լու­թեան այլ դրսե­ւո­րում­նե­րու ա­ռա­ւե­լա­բար թի­րախ դար­ձած են հա­յե­րը:
­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին 4 ա­միս­նե­րու ըն­թաց­քին, թրքա­կան 70 լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու մէջ տեղ գտած են ազ­գայ­նա­կան բնոյթ ու­նե­ցող 1876 յօ­դո­ւած­ներ կամ լու­րեր, ո­րոնց մէջ 58 տար­բեր ցե­ղա­յին եւ կրօ­նա­կան խում­բե­րու հաս­ցէին հնչած են 2335 ցե­ղա­պաշ­տա­կան ձե­ւա­կեր­պում­ներ:
Ա­տե­լու­թեան դրդող ազ­գայ­նա­կան ձե­ւա­կեր­պում­նե­րէն 439ը վե­րա­բե­րած են հա­յե­րուն, 433ը՝ սու­րիա­ցի­նե­րուն, 298ը՝ հրեա­նե­րուն, 2010ը՝ ընդ­հա­նուր քրիս­տո­նեա­նե­րուն, 198ը՝ ­Յու­նաս­տա­նի յոյ­նե­րուն, 166ը՝ ­Թուր­քիոյ յոյ­նե­րուն:
­Սե­լի­նա ­Տո­ղան ներ­կա­յա­ցու­ցած է այս մտա­հո­գիչ թի­ւե­րը թուրք պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն եւ կոչ ը­րած՝ խոր­հե­լու այս ի­րա­վի­ճա­կին մա­սին:
­Հայ պատ­գա­մա­ւո­րը ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րած է այն փաս­տին վրայ, որ ժո­ղո­վուր­դին մօտ ա­տե­լու­թիւն սեր­մա­նե­լու հար­ցին մէջ մեծ դեր ու­նի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու ընտ­րած հռե­տո­րա­բա­նու­թիւ­նը։ ­Տո­ղան կոչ ը­րած է պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն՝ այ­սու­հե­տեւ ա­ւե­լի ու­շա­դիր եւ նրբան­կատ գտնո­ւե­լու ի­րենց կի­րար­կած բա­ռե­րուն եւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ: