­Տե­ղե­կաց­նում ենք ձեզ, որ Հ.Հ. ազ­գա­յին հե­րոս, հա­յազ­գի աշ­խար­հահռ­չակ շան­սո­նիէ, Շ­վե­ցա­րիա­յում Հա­յաս­տա­նի դես­պան եւ Ժ­նե­ւի Մ.Ա.Կ.ի գրա­սե­նեա­կում եւ այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րում Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Շառլ Ազ­նա­ւու­րի մա­հո­ւան կա­պակ­ցու­թեամբ ս.թ. Հոկ­տեմ­բե­րի 3ին ժա­մը 10:00ից 16:00ը եւ Հոկ­տեմ­բե­րի 4ին ժա­մը 13:00ից 16:00ը Յու­նաս­տա­նում Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նում բա­ցո­ւե­լու է սգոյ մա­տեան:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆՈՒՄ Հ.Հ. ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ