­Թիֆ­լի­սի մէջ 19րդ ­դա­րու հայ­կա­կան՝ ­Շամ­խո­րե­ցի­նե­րու կամ ­Կար­միր Ա­ւե­տա­րա­նի Սբ. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին կը հա­մա­րո­ւի ­Թիֆ­լի­սի 6, այս­պէս կո­չո­ւած, «վի­ճե­լի» ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն մէ­կը: Եր­բեմ­նի հա­յա­շատ ­Հաւ­լա­բա­րի ժա­մա­նա­կին ա­մե­նա­բարձր գա­գա­թով խո­նար­հո­ւած ե­կե­ղե­ցին, կամ՝ այն, ինչ մնա­ցած է ան­կէ, ներ­կա­յիս կը պատ­կա­նի Վ­րաս­տա­նի մշա­կոյ­թի եւ յու­շար­ձան­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան:
Ըստ Aliq.geի՝ նա­խորդ տա­րո­ւան ­Դեկ­տեմ­բեր 5էն ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից տա­րած­քին շի­նա­րա­րու­թիւն սկսած է: ­Շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նող «­Հո­րի­զոն» Ս.Պ.Ը.ին տրո­ւած են բո­լոր անհ­րա­ժեշտ փաս­տա­թուղ­թե­րը:
­Շի­նա­րա­րու­թիւ­նը կ­՝ըն­թա­նայ ե­կե­ղե­ցիէն ըն­դա­մէ­նը 5 մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ:
Լ­րա­տո­ւա­մի­ջո­ցի նկա­րա­հա­նող խում­բը ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րած­քին հան­դի­պած է յու­շար­ձան­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գոր­ծա­կա­լու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րէն մէ­կուն, սա­կայն ա­նոր հետ չէ յա­ջո­ղած խօ­սիլ, քա­նի որ վեր­ջինս տե­սախ­ցի­կը տես­նե­լուն պէս լքած է տա­րած­քը:
­Վի­րա­հա­յոց թե­մի մա­մու­լի եւ լրա­տո­ւու­թեան հար­ցե­րով պա­տաս­խա­նա­տու ­Սու­սան­նա ­Խա­չատ­րեա­նի խօս­քե­րով՝ դեռ նա­խորդ տա­րո­ւան ­Դեկ­տեմ­բեր 8ին թե­մին կող­մէ նա­մակ ներ­կա­յա­ցո­ւած է Վ­րաս­տա­նի յու­շար­ձան­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ազ­գա­յին գոր­ծա­կա­լու­թեան, որ սա­կայն մնա­ցած է ան­պա­տաս­խան: «Եր­կու օր ա­ռաջ, «­Թիֆ­լի­սի համ­քար­ներ» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կրկին բարձ­րա­ցու­ցած է այդ հար­ցը, ար­դէն շեշ­տադ­րու­մը դնե­լով այն բա­նի վրայ, որ ըն­դա­մէ­նը 5-6 մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ ըն­թա­ցող շի­նա­րա­րու­թիւ­նը կրնայ վնաս պատ­ճա­ռել ե­կե­ղե­ցիին եւ նպաս­տել ա­նոր ոչն­չաց­ման: Վ­տանգ կը սպառ­նայ ա­րե­ւե­լեան պա­տին՝ այդ կան­գուն մնա­ցած միակ պա­տին փլուզ­ման:
­Վի­րա­հա­յոց թե­մի ի­րա­ւա­բա­նա­կան բա­ժի­նը նա­մակ գրած է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին եւ նա­խա­րա­րու­թեան, որ­պէս­զի մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կո­ւին ե­կե­ղեց­ւոյ փլա­տակ­նե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար, ինչ­պէս նաեւ դադ­րե­ցո­ւին շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը»,- ը­սած է ­Սու­սան­նա ­Խա­չատ­րեան:
­Վեր­ջինս նաեւ ա­ւել­ցու­ցած է, որ հա­յաս­տա­նեան ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար ­Շամ­խո­րե­ցի­նե­րու Սբ. Աս­տո­ւա­ծա­ծի­նը վի­ճե­լի չի դի­տար­կո­ւիր, հա­ւա­նա­բար վրաց ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցին զայն վի­ճե­լի կը հա­մա­րէ, ա­նոր հա­մար ալ սա­ռե­ցո­ւած է ե­կե­ղեց­ւոյ հար­ցին լու­ծու­մը: «­Սա­կայն ա­մէն ին­չէ զատ ա­նի­կա մշա­կու­թա­յին կո­թող է` կը գտնո­ւի Վ­րաս­տա­նի մէջ եւ ա­նոր անվ­տան­գու­թեան հար­ցով պա­տաս­խա­նա­տու է Վ­րաս­տա­նի յու­շար­ձան­նե­րու նա­խա­րա­րու­թիւ­նը: ­Մենք կ­՝ա­հա­զան­գենք եւ յոյս ու­նինք, որ Վ­րաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը պատ­շաճ մօ­տե­ցում պի­տի ցու­ցա­բե­րեն»:
Ն­շենք, որ շի­նա­րա­րա­կան ար­տօ­նու­թեան փաս­տա­թուղ­թէն կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ կա­ռու­ցո­ւող շի­նու­թիւ­նը բնա­կե­լի շէնք պի­տի ըլ­լայ, կամ` հա­շո­ւի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ շի­նա­րա­րու­թիւ­նը կ­՝ըն­թա­նայ վայ­րի մը մէջ, ուր կը գոր­ծեն շարք մը հիւ­րա­նոց­ներ, շի­նու­թիւ­նը կրնայ նա­խա­տե­սո­ւած ըլ­լալ ծա­ռա­յու­թեան ո­լոր­տի հա­մար: ­Շի­նա­րա­րու­թեան հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու անձ կը հան­դի­սա­նայ Ի­րագ­լի ­Գէ­սե­լիան, ո­րուն հե­ռա­խօ­սա­հա­մա­րը նոյն­պէս նշո­ւած է: