­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Ռու­սիոյ նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թի­նի հրա­ւէ­րով աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով ժա­մա­նած է ­Մոս­կո­ւա: Ա­ռա­ւօ­տեան ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը այ­ցե­լած է հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Ռու­սիոյ եւ ­Նոր ­Նա­խի­ջե­ւա­նի թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­րան եւ «­Սուրբ ­Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թիւն» ­Մայր տա­ճար: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ Հ.Հ. նա­խա­գա­հի կա­պի վար­չու­թիւ­նը:
­Մո­մա­վա­ռու­թե­նէ եւ գո­վա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քին մաս­նակ­ցե­լէ ետք, նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան՝ թե­մի ա­ռաջ­նորդ Եզ­րաս Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Ներ­սի­սեա­նի, մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Ար­մէն Ա­մի­րեա­նի, հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ ­Հա­յաս­տա­նէն ժա­մա­նած մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րու ու­ղեկ­ցու­թեամբ՝ դի­տած է ե­կե­ղե­ցա­կան հա­մա­լի­րի տա­րած­քին ներ­կա­յա­ցո­ւած ժա­մա­նա­կա­կից հայ­կա­կան խաչ­քա­րե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ցու­ցադ­րո­ւած են քան­դա­կա­գործ ­Ռու­բէն ­Նալ­պան­տեա­նի հե­ղի­նա­կած շուրջ եր­կու տաս­նեակ խաչ­քա­րեր:
Այ­նու­հե­տեւ, նա­խա­գա­հը ե­կե­ղե­ցա­կան հա­մա­լի­րի «­Տա­պան» թան­գա­րա­նին մէջ դի­տած է «­Ռու­սիոյ մէջ ­Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի օ­րեր»ու ծի­րէն ներս բա­ցո­ւած հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Ռու­սիոյ եւ ­Նոր ­Նա­խի­ջե­ւա­նի թե­մի հիմ­նադր­ման 300ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած «­Բիբ­լիա­կան եր­կիր ­Հա­յաս­տան» խո­րա­գի­րով ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ ու­նի եր­կու մեծ բո­վան­դա­կա­յին բա­ժին­ներ. ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թիւ­նը ա.) պրոն­զէ դա­րէն մին­չեւ Ու­րար­տու եւ բ.) քրիս­տո­նէու­թեան ըն­դու­նու­մէն մին­չեւ մեր օ­րե­րը: ­Ցու­ցա­հան­դէ­սին ներ­կա­յա­ցո­ւած են ե­կե­ղե­ցա­կան ի­րե­ղէն­ներ, հնա­գոյն ձե­ռա­գիր­ներ, հին դրամ­ներ եւ յու­շաշ­քան­շան­ներ, ե­զա­կի գտա­ծո­ներ, հայ նշա­նա­ւոր նկա­րիչ­նե­րու կտաւ­ներ։
­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան, 15 ­Նո­յեմ­բե­րին, Ք­րեմ­լի­նի պա­լա­տին մէջ հան­դի­պած է ­Ռու­սիոյ նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թի­նի հետ:
­Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին, ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կեր եր­կու պե­տու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը քննար­կած են ­Հա­յաս­տան-­Ռու­սաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու օ­րա­կար­գը եւ երկ­կողմ միջ-պե­տա­կան կա­պե­րու հե­տա­գայ ամ­րապնդ­ման ու զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր:
­Նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձած են բարձր մա­կար­դա­կով ձեռք բե­րո­ւած պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քին, ինչ­պէս նաեւ՝ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան՝ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, անվ­տան­գու­թեան, մար­դա­սի­րա­կան եւ մշա­կու­թա­յին ո­լորտ­նե­րու մէջ:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ ե­ղած է նաեւ Լ.Ղ. հիմ­նա­հար­ցի կար­գա­ւոր­ման գոր­ծի ըն­թաց­քին: Նա­խա­գահ ­Փու­թին հան­դիպ­ման ա­ռի­թով յայ­տա­րա­րած է, որ ­Հա­յաս­տա­նին կը վե­րա­դարձ­նէ գող­ցո­ւած Վ­րու­պե­լի նկա­րը: