­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Պա­պա­կան ­Նո­ւի­րակ ­Մա­րեք ­Սոլ­չինս­քի Ար­քե­պիս­կո­պո­սը (նստա­վայ­րը ­Թիֆ­լիս)` դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ա­ւար­տին ա­ռի­թով: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է ­Պա­պա­կան ­Նո­ւի­րա­կին վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րուն ա­նոր աշ­խա­տան­քին, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Վա­տի­կա­նի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման ուղ­ղո­ւած ջան­քե­րուն եւ անձ­նա­կան մեծ ներդ­րու­մին հա­մար:
Զ­րու­ցա­կից­նե­րը հա­մա­կար­ծիք ե­ղած են, որ վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րը նոր հնչե­ղու­թիւն հա­ղոր­դե­ցին ­Հա­յաս­տան-­Վա­տի­կան միջ-պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն` ամ­րապն­դե­լով բարձր մա­կար­դա­կի քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թիւ­նը եւ առ­կայ փոխ-ըմբռ­նու­մը: ­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի հա­մո­զու­մով, այդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը` ­Վա­տի­կա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թեան հիմ­նու­մը, բարձր մա­կար­դա­կի փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց կար­գին` Հ­ռո­մի ­Պապ Ֆ­րան­չիս­կո­սի «Այ­ցե­լու­թիւ­նը ա­ռա­ջին քրիս­տո­նեայ եր­կիր»` ­Հա­յաս­տան, ­Պա­պին կող­մէ ի լուր աշ­խար­հի միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան պա­տա­րա­գի մա­տու­ցու­մը հայ ժո­ղո­վուր­դի ցե­ղաս­պա­նո­ւած որ­դի­նե­րու յա­ւերժ յի­շա­տա­կին, աս­տո­ւա­ծաշ­նորհ Ս. Գ­րի­գոր ­Նա­րե­կա­ցիին «­Տիե­զե­րա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վար­դա­պե­տի» տիտ­ղո­սի շնոր­հու­մը, նոր բո­վան­դա­կու­թեամբ հարս­տա­ցու­ցին միջ-պե­տա­կան օ­րա­կարգն ու լրա­ցու­ցիչ կա­րե­լիու­թիւն­ներ բա­ցին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­տա­գայ խո­րաց­ման հա­մար:
­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան յոյս յայտ­նած է, որ ­Մա­րեք ­Սոլ­չինս­քի Ար­քե­պիս­կո­պո­սը իր հե­տա­գայ ա­ռա­քե­լու­թեան ի­րա­կա­նաց­ման ժա­մա­նակ ալ յի­շէ ­Հա­յաս­տա­նը եւ շա­րու­նա­կէ մնալ մեր երկ­րին եւ ժո­ղո­վուր­դին լաւ բա­րե­կա­մը: