­Հինգ­շաբ­թի` 21 ­Մարտ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, նա­խա­պէս առնուած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր ­հո­վիւ՝ ­Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ե­կե­ղեց­ւոյ իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Հիւ­սի­սա­յին եւ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Յու­նաս­տա­նի ­Գեր­մա­նիոյ բո­ղո­քա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­հո­գե­ւո­րա­կան՝ Պ­րի­կի­թէ ­Պի­թեր­մա­նին հետ։
­Հայր ­Սուր­բը բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ­գեր­մա­նա­ցի հիւ­րին եւ անոր հետ ըն­կե­րա­ցող պա­տո­ւի­րա­կու­թեան եւ շնոր­հա­ւո­րեց անոր պաշ­տօ­նը: Իր կար­գին, գեր­մա­նա­ցի հո­գե­ւո­րա­կա­նը իր գո­հու­նա­կու­թիւնն ու շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ մաղ­թեց ա­մե­նա­լաւն ու ա­մե­նա­բա­րին։
­Գեր­մա­նա­ցի հո­գե­ւո­րա­կա­նը կ’ու­զէր ա­ռա­ւել գա­ղա­փար կազ­մել ­հայ ա­ռա­քե­լա­կան Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ յատ­կա­պէս ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադր­ման, ­գա­ղու­թի ստեղծ­ման, եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գե­րեզ­մա­նա­տու­ննե­րու կա­պո­ւած հար­ցե­րու մա­սին, նկա­տի ու­նե­նա­լով եր­կու իրարու կից գտնո­ւող տա­րածք­նե­րը, ե­ւայլն…։
­­Հայր ­Սուր­բը ներ­կա­յա­ցուց զա­նոնք եւ գեր­մա­նա­ցի հիւ­րին հար­ցում­նե­րուն սպա­ռիչ պա­տաս­խան­նե­րով յա­գե­ցուց։