Բա­րե­կեն­դա­նի ե­ռօ­րեայ ար­ձա­կուր­դի ըն­թաց­քին, Ա­թէն­քի եւ Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղնե­րու ե­րէ­ցներու փա­ղանգ­նե­րը ար­շա­ւե­ցին դէ­պի Թե­սա­ղո­նի­կէ: Տասն­չորս ե­րէց ու պար­մա­նու­հի­նե­րը, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ի­րենց խմբա­պետ­նե­րուն՝ Ռո­զի­նա Մար­տի­րո­սեա­նի, Մա­րիամ Չի­նա­րեա­նի, Ճիւ­լի Մա­նո­յեա­նի եւ Յա­կոբ Չա­ղա­նեա­նի, այս այ­ցե­լու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին ոչ միայն ի­րենց եղ­բայ­րա­կան կա­պե­րը ա­ռա­ւել ամ­րաց­նե­լու եւ միաս­նա­բար զո­ւար­ճա­նա­լու, այ­լեւ Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թին ու ա­նոր պատ­մու­թեան ծա­նօ­թա­նա­լու նպա­տա­կով:
Ա­նոնք գնաց­քով ճամ­բոր­դե­ցին Ուր­բաթ գի­շեր ու Թե­սա­ղո­նի­կէ հա­սան Շա­բաթ կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տեան: Ե­րեք օ­րո­ւան ըն­թաց­քին կա­տա­րե­ցին այ­ցե­լու­թիւն­ներ, պտտե­ցան ու վա­յե­լե­ցին քա­ղա­քի պատ­մա­կան եւ տե­սար­ժան վայ­րե­րը: Քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը, Թե­սա­ղո­նի­կէի Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի ար­տօ­նու­թեամբ, գի­շե­րե­ցին «Ս. Աստուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հին մէջ:
Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տեան մեր ե­րէց­նե­րը մաս­նա­կից դար­ձան Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գին, ո­րու ա­ւար­տին հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. Փա­շա­յեան՝ բա­րի գա­լուստ եւ բա­րի կե­ցու­թիւն մաղ­թե­լէն ետք, իր գո­հու­նա­կու­թիւնն ու ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց սկաուտ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ: Հայր Սուր­բը շեշ­տեց կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը ս­կաու­տի ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թեան ու հնա­զան­դու­թեան եւ բարձր գնա­հա­տեց ա­նոնց փա­փա­քը Ս. Պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցե­լու: Ս­կաուտ­նե­րուն բա­րի գա­լուս­տի խօսք ուղ­ղե­ցին, ի­րենց կար­գին, Թե­սա­ղո­նի­կէի Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Պր. Ար­թուր Աբ­րա­հա­մեան եւ Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի դի­ւա­նի ան­դամ եւ Հ.Յ.Դ. Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Կա­րօ Նա­տեան:
Ե­րէց­նե­րը Ա­թէնք վե­րա­դար­ձան Փա­կեալ Խո­րա­նի Եր­կու­շաբ­թի ուշ գի­շերուան, հո­գե­կան ու մտա­ւոր հա­րուստ պա­շա­րով: Չէ՞ որ ա­մէն ար­շաւ մեզ ա­ռա­ւել կը հարս­տաց­նէ…

ԲԱՐՁՐԱՑԻՐ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՐ՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին
Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուրրդ եւ Խմ­բա­պե­տու­թի­ւն