­Ռու­սիա օ­րերս ­Հա­յաս­տա­նին պի­տի մա­տա­կա­րա­րէ զէն­քի խմբա­քա­նակ` գոր­ծող պայ­մա­նա­գի­րի ծի­րէն ներս: Իսկ 100 մի­լիոն տո­լա­րի նոր, ար­դէն ստո­րագ­րո­ւած վար­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գի­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը պի­տի սկսի, երբ բո­լոր միջ-պե­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ հաս­տա­տո­ւի: «Ար­մենփ­րես»ի փո­խանց­մամբ՝ այդ մա­սին «­Ռիա ­Նո­վոս­թի»ին տո­ւած իր հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին, ը­սած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան:
«­Մին­չեւ այս տա­րո­ւան վեր­ջա­ւո­րու­թիւ­նը, մենք պի­տի ի­րա­կա­նաց­նենք դեռ նա­խորդ պայ­մա­նա­գի­րը: Օ­րերս մենք կը սպա­սենք նոր մա­տա­կա­րա­րում­նե­րու, եւ մին­չեւ տա­րո­ւան ա­ւար­տը մենք պի­տի փա­կենք նա­խորդ պայ­մա­նա­գի­րի հետ կա­պո­ւած բո­լոր հար­ցե­րը»,- ը­սած է ­Սերժ ­Սարգ­սեան:
«­Մենք ար­դէն Ե­րե­ւա­նի մէջ ստո­րագ­րած ենք նոր պայ­մա­նա­գիր. ա­նի­կա պէտք է անց­նի բո­լոր ռու­սա­կան եւ հայ­կա­կան ա­տեան­նե­րէն, այ­նու­հե­տեւ` կը սկսի վա­ւե­րաց­ման ըն­թա­ցա­կար­գը, իսկ ար­դէն ատ­կէ ետք մենք պի­տի սկսինք աշ­խա­տան­քի, ռու­սա­կան կող­մէն հա­մա­պա­տաս­խան ար­տադ­րող­նե­րու հետ, այդ ծրա­գի­րին ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար: Ա­տի­կա, ցա­ւօք, այդ­քան ա­րագ չ­՛ըլ­լար»,- ա­ւել­ցու­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը:
2015ի ­Յու­նի­սին ստո­րագ­րուած է ­Ռու­սիոյ կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նին 200 մի­լիոն տո­լա­րի պե­տա­կան վարկ տրա­մադ­րե­լու մա­սին հա­մա­ձայ­նա­գիր` ռու­սա­կան ար­տադ­րու­թեան ռազ­մա­կան ար­տադ­րանք ձեռք բե­րե­լու հա­մար:
­Հա­մա­ձայն նոր հա­մա­ձայ­նագ­րի նա­խա­գի­ծին, ո­րուն ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հա­ւա­նու­թիւն տո­ւած է 2017ի ­Հոկ­տեմ­բեր 12ին, ­Ռու­սիան հայ­կա­կան կող­մին պի­տի տրա­մադ­րէ 100 մի­լիոն տո­լա­րի պե­տա­կան ար­տա­հան­ման վարկ` ռու­սա­կան ար­տադ­րու­թեան ռազ­մա­կան նշա­նա­կու­թեան ար­տադ­րանք­նե­րու մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը տնտե­սա­ւո­րե­լու հա­մար:
­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի նա­խա­գի­ծին մէջ կը նշո­ւի, որ վար­կը կը տրա­մադ­րո­ւի 15 տա­րի մար­ման ժամ­կէ­տով, տա­րե­կան 3 տո­կոս տո­կո­սադ­րոյ­քով: ­Հա­յաս­տան պէտք է օգ­տո­ւի վար­կա­յին մի­ջոց­նե­րէն 2018-2022 թո­ւա­կան­նե­րուն: