­Ռու­սիա կը պա­հան­ջէ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րէն դադ­րեց­նել խտրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը այդ եր­կիր ժա­մա­նող այն ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն նկատ­մամբ, ո­րոնք ու­նին հայ­կա­կան ազ­գա­նուն,- կը փո­խան­ցէ «Այ­սօր»ը՝ վկա­յա­կո­չե­լով ԹԱՍ­Սը:
«Ս­տի­պո­ւած ենք հաս­տա­տե­լու, որ Ատր­պէյ­ճան ժա­մա­նող ­Ռու­սիոյ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, իս­կա­պէ՛ս, խտրա­կա­նու­թեան կ­՛են­թար­կո­ւին էթ­նիկ (ազ­գա­յին ծագ­ման) հիմ­քի վրայ»,- յայ­տա­րա­րած են ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն` կա­պո­ւած շարք մը դէպ­քե­րու հետ:
«­Կը շա­րու­նա­կենք պա­հան­ջել դադ­րեց­նել այդ զայ­րաց­նող խտրա­կան գոր­ծե­լաո­ճը, որ չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ եր­կու երկ­րի մի­ջեւ բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն: Բ­նա­կա­նա­բար, եզ­րա­կա­ցու­թիւն­ներ պի­տի ը­նենք ստեղ­ծո­ւած ի­րադ­րու­թե­նէն»,- նշած են ռու­սա­կան դի­ւա­նա­գի­տա­կան գե­րա­տես­չու­թիւ­նէն:
Ինչ­պէս յայտ­նած են ­Ռու­սիոյ Ա.Գ. նա­խա­րա­րու­թե­նէն, այս տա­րո­ւան սկիզ­բէն ­Ռու­սաս­տա­նի 25 քա­ղա­քա­ցիի ար­գի­լած են մուտք գոր­ծել Ատր­պէյ­ճան: ­Զա­նոնք քա­նի մը ժա­մով սպա­սել տո­ւած են, ո­րոշ պա­րա­գա­նե­րու նոյ­նիսկ ա­ռանց ու­տե­լի­քի, ջու­րի եւ բժշկա­կան օգ­նու­թեան, այ­նու­հե­տեւ ի­րենց իսկ հա­շո­ւին ետ ու­ղար­կած են:
Որ­պէս պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւն նշո­ւած է ա­նոնց հայ­կա­կան ազ­գա­նուն­նե­րը, սա­կայն ե­ղած են նաեւ դէպ­քեր, երբ «ռու­սա­կան ազ­գա­նուն­նե­րով, ա­նուն­նե­րով ու հայ­րա­նուն­նե­րով ան­ձեր հար­ցաքն­նած են հայ­կա­կան նախ­նի­ներ ու­նե­նա­լու փաս­տը բա­ցա­յայ­տե­լու նպա­տա­կով»:
­Ռու­սիոյ Ա.Գ.Ն.էն յայտ­նած են, որ ի­րենք բազ­մա­թիւն ան­գամ­ներ, ո­րոնց շար­քին նաեւ պաշ­տօ­նա­կան դի­տո­ղա­գիր­նե­րով պա­հան­ջած են դադ­րեց­նել նման գոր­ծե­լաո­ճը, սա­կայն այդ­պէս ալ չեն ստա­ցած բա­ւա­րա­րող պա­տաս­խան: «Ատր­պէյ­ճա­նի Ա.Գ.Ն. պա­տաս­խան դի­տո­ղա­գի­րին մէջ կ­՛ը­սո­ւի, որ «ան­ցան­կա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կան­խե­լու նպա­տա­կով Ատր­պէյ­ճան ստի­պուած է կի­րա­ռե­լու հա­մա­պա­տաս­խան կար­գա­ւո­րում­ներ շարք մը ան­ձե­րու նկատ­մամբ»,- նշած են նա­խա­րա­րու­թե­նէն: