­Վե­նե­տի­կի 74րդ ­մի­ջազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, Ի­տա­լիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան ­Վիք­թո­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեան ­Սեպ­տեմ­բեր 7ին հան­դի­պած է ­Վե­նե­թօ նա­հան­գի մշա­կոյ­թի գծով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խորհր­դա­կան Ք­րիս­տիա­նօ ­Գո­րաց­ցիի հետ: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դեն Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն: ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ ե­ղած են ­Վե­նե­տի­կի փա­ռա­տօ­նին ներ­կա­յա­ցո­ւած «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նի բե­մադ­րիչ ­Ջի­վան Ա­ւե­տի­սեան,ժա­պա­ւէ­նի ար­տադ­րող­ներ ­Գէս­դու­դիս Տ­րազ­տաուս­գաս եւ Ատ­րի­նէ ­Միր­զա­յեան, Ի­տա­լիոյ ­Հա­յե­րու ­Միու­թեան նա­խա­գահ ­Մի­նաս ­Լու­րեան, դե­րա­սա­նու­հի ­Սանտ­րա ­Տաուգ­շայ­դէ: ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւած է ­Վե­նե­թո­յի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող պատ­մա­կան ա­մուր կա­պե­րուն եւ ա­նոնց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման կա­րե­ւո­րու­թեան: Ք­րիս­տիա­նօ ­Գո­րաց­ցի նշած է, որ ­Վե­նե­տի­կեան փա­ռա­տօ­նը, ո­րուն կը հե­տե­ւի ամ­բողջ աշ­խար­հը, լաւ ա­ռիթ է` ընդգ­ծե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ բա­րե­կա­մու­թիւ­նը եւ այս բարդ ժա­մա­նակ­նե­րուն մէջ ներ­կա­յաց­նե­լու հիմ­նա­րար ար­ժէք­նե­րը, ինչ­պէս` միջ-մշա­կու­թա­յին երկ­խօ­սու­թիւ­նը եւ խա­ղա­ղու­թիւ­նը պաշտ­պա­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը: Օ­րո­ւան երկ­րորդ կի­սուն, փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցած է «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նին նուի­րո­ւած մա­մու­լի ա­սու­լիս, ո­րու ըն­թաց­քին ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կած են Ի­տա­լիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան ­Վիք­թո­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեան եւ գրող Ան­թո­նիա Արս­լան: