ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

­­Մա­մու­լով յայ­տա­րա­րո­ւե­ցաւ, թէ ­­Հայ ­­Յե­ղա­փո­խա­կան ­­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ընտ­րա­պայ­քա­րի դուրս ե­կած կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն մէջ միակն է, որ ­­Ջա­ւախ­քը նե­րա­ռած է իր նա­խընտ­րա­կան ծրա­գի­րին մէջ:
«Վ­րաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կա­ռու­ցել բա­րե­կա­մու­թեան ու ազ­գա­յին շա­հե­րի փո­խա­դարձ յար­գան­քի սկզբունք­նե­րի վրայ:
­­Բա­րիդ­րա­ցիա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներն ի­րենց դրա­կան ազ­դե­ցու­թիւ­նը կ­­՛ու­նե­նան ջա­ւա­խա­հա­յու­թեան եւ ընդ­հան­րա­պէս վի­րա­հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րի լիար­ժէք ի­րա­կա­նաց­ման վրայ»,- գրո­ւած է Հ.Յ.Դ. ընտ­րա­կան ծրա­գի­րին մէջ:
­­Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րու լիար­ժէք ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծին իր շօ­շա­փե­լի զօ­րակ­ցու­թիւ­նը տա­րի­նե­րէ ի վեր կը ցու­ցա­բե­րէ Ա­րեւմտեան ­­Միա­ցեալ ­­Նա­հանգ­նե­րու ­­Հայ Օգ­նու­թեան ­­Միու­թիւ­նը, որ ու­նի մշտա­պէս գոր­ծող «­­Ջա­ւախ­քի ­­Յանձ­նա­խումբ»:
Այս յանձ­նա­խում­բի գոր­ծու­նէու­թեան հիմ­նա­կան ա­ռա­ջադ­րան­քը ե­ղած է ­­Ջա­ւախ­քի գլխա­ւոր կեդ­րոն­նե­րուն մէջ հիմ­նել ե­րի­տա­սար­դա­կան կեդ­րոն­ներ եւ մշտա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ նպաս­տել, որ այդ կեդ­րոն­նե­րը դառ­նան հայ­կա­կա­նու­թիւն ճա­ռա­գայ­թող օ­ճախ­ներ:
Ի վեր­ջոյ, ­­Ջա­ւախ­քի հա­յու­թեան մարդ­կա­յին ի­րա­ւունքն է ապ­րիլ, ստեղ­ծա­գոր­ծել, հա­ղոր­դո­ւիլ ազ­գա­յին մշա­կոյ­թով, ե­րի­տա­սար­դու­թեան ներշն­չել ազ­գա­յին հպար­տու­թիւն եւ ամ­րաց­նել ինք­նու­թեան հաս­տատ­ման յե­նա­սիւն­նե­րը:
Հ­պարտ ենք, որ շրջա­նիս Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն կը շա­րու­նա­կեն տէր կանգ­նիլ ­­Ջա­ւախ­քին օ­ժան­դա­կե­լու ի­րենց յանձ­նա­ռու­թեան: Հ­պարտ ենք, որ Ս­փիւռ­քի եւ ­­Հա­յաս­տա­նի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ Հ.Օ.Մ.ը կ­­՛ա­ռանձ­նա­նայ ­­Ջա­ւախ­քին հան­դէպ իր ցու­ցա­բե­րած գուր­գու­րան­քով եւ շօ­շա­փե­լի զօ­րակ­ցու­թեամբ:
­­Գի­տա­կից ենք նաեւ, որ Հ.Օ.Մ.ը կա­րիքն ու­նի յա­ւե­լեա՛լ ա­ջակ­ցու­թեան, որ­պէս­զի ա­ւե­լի՛ ար­դիւ­նա­ւէ­տօ­րէն ի­րա­կա­նաց­նէ իր ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րը: Ա­յո՛, տա­րե­կան շուրջ քա­ռա­սուն հա­զար տո­լա­րի հան­գա­նա­կու­թեամբ կա­րե­լի չէ՛ ի­րա­կա­նաց­նել այն ծրա­գիր­նե­րը, ո­րոնց կա­րի­քը օ­րէ օր ա­ւե­լի ու ա­ւե­լի զգա­լի կը դառ­նայ. տա­կա­ւին չենք խօ­սիր նոր ծրա­գիր­նե­րու կամ նախ­կին­նե­րու ընդ­լայն­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին:
­­Պատ­րա՞ստ ենք Հ.Օ.Մ.ին տա­լու այդ բա­ւա­րա­րու­թիւ­նը: Ե­թէ ա­յո՛, ա­պա Հ.Օ.Մ.ին կող­մէ ­­Մար­տը ­­Ջա­ւախ­քի ա­միս հռչա­կո­ւած ըլ­լա­լով՝ կա­րե­լի է ձեր մեծ կամ փոքր նո­ւէ­րը փո­խան­ցել Հ.Օ.Մ.ի «­­Ջա­ւախք ­­Ֆոնտ»ին, կամ ներ­կայ ըլ­լալ Ապ­րիլ 2ին «­­Քո­ւին ­­Մէ­րի» նա­ւուն վրայ կազ­մա­կեր­պո­ւած հան­գա­նա­կա­յին ձեռ­նար­կին՝ Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մի նա­հա­տակ­ներն ալ հա­ւա­քա­բար յի­շե­լու ա­ռի­թի մը վե­րա­ծե­լով զայն: