Լ.Ղ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեան ըն­դու­նեց Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան հան­րա­քո­ւէի մի­ջազ­գա­յին դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թեամբ Ար­ցախ գտնո­ւող ­Պել­ճի­քա­յի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­ներ՝ Պ­րիւք­սէ­լի շրջա­նա­յին խորհր­դա­րա­նի ան­դամ ­Սերժ տը ­Պա­տու­լին եւ ­Վա­լո­նիա-Պ­րիւք­սէ­լի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր ­Բե­նո­ւա Դ­րե­զին:
­Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը, կա­րե­ւոր նկա­տե­լով հան­րա­քո­ւէին մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը, նշեց.- «­Մենք ար­դէն եր­րորդ ան­գամ ենք կազ­մա­կեր­պում հան­րա­քո­ւէ եւ կա­րե­ւո­րում ու հա­շո­ւի ենք առ­նում այն օբ­յեկ­տիւ գնա­հա­տա­կան­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յաց­ւում են դի­տորդ­նե­րի կող­մից»:
Այ­նու­հե­տեւ Ա­շոտ ­Ղու­լեան պա­տաս­խա­նեց ­Պել­ճի­քա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու շարք մը հար­ցե­րուն, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րէին ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան նա­խա­գի­ծով նա­խա­տե­սո­ւած կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րուն եւ պե­տու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան կա­րե­ւոր ո­լորտ­նե­րու մէջ ա­ռա­ջար­կուող փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն:
­Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան: