«Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րուն մէջ ո­րե­ւէ տնտե­սա­կան կամ այլ գոր­ծու­նէու­թիւն ա­նօ­րի­նա­կա՛ն է եւ ի­րա­ւա­կան հե­տե­ւանք­ներ կ­՚ա­ռա­ջաց­նէ»,- Օ­գոս­տոս 29ին սպառ­նա­ցած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Հիք­մէթ ­Հա­ճիեւ՝ ար­ձա­գան­գե­լով ­Սեպ­տեմ­բեր 16ին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ գի­նիի փա­ռա­տօն ի­րա­կա­նաց­նե­լու մտադ­րու­թեան: «Ն­ման մի­ջո­ցա­ռում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով՝ ­Հա­յաս­տան նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զբօ­սաշր­ջիկ­ներ ներգ­րա­ւել եւ խրա­խու­սել իր հո­վա­նա­ւո­րած ինք­նահռ­չակ վար­չա­կազ­մը, որ ստեղ­ծո­ւած է բռնագ­րա­ւու­մով, զի­նո­ւած վայ­րա­գու­թեամբ եւ իբ­րեւ ար­դիւնք ցե­ղա­յին զտման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան»,- յայ­տա­րա­րած է զայ­րա­ցած ­Հա­ճիեւ՝ պնդե­լով, որ հայ­կա­կան կող­մը նա­խա­պէս եւս փոր­ձած է գի­նիի փա­ռա­տօ­նի քո­ղին տակ օ­տա­րերկ­րեայ զբօ­սաշր­ջիկ­ներ ներգ­րա­ւել այդ «գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րը»: «­Սա­կայն, ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մին ձեռ­նար­կած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ այդ փոր­ձե­րը ձա­խո­ղած են: Այս ան­գամ եւս հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու պի­տի դի­մենք»,- ազ­դա­րա­րած է ան: