Կ’ու­զենք յու­նա­հայ հան­րու­թեան տե­ղե­կաց­նել, թէ պա­րի ե­լոյ­թը,
որ նա­խա­տե­սո­ւած է Կիրակի, ­15 Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին,
կը կազ­մա­կեր­պո­ւի գոր­ծակ­ցու­թեամբ
­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան եւ Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նին։

Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան ա­ղե­տա­լի վի­ճա­կը,
վար­չու­թիւնս խորհր­դակ­ցե­լով մարզ­պե­տա­րա­նին հետ,
ո­րո­շեց վե­րամ­շա­կել բո­վան­դա­կու­թիւ­նը իր ամ­բող­ջու­թեան մէջ։ ­

Կը հա­ւա­տանք, թէ գիտ­նա­լով ե­ղե­լու­թիւն­նե­րու իս­կա­կան պատ­կե­րը պարտք ու­նինք մեր գիտ­ցած ձե­ւով (մշա­կոյ­թի ընդ­մէ­ջէն)
ծա­նօ­թաց­նել հար­ցը հան­րու­թեան։

Առ այդ՝ ձեռ­նար­կը կը նո­ւի­րենք Ար­ցա­խի
մշա­կու­թա­յին գան­ձե­րու պահ­պան­ման, իսկ հա­սոյ­թի մէկ մա­սը
կը յատ­կաց­նենք Հ.Օ.­Մ.ի դրա­մա­հա­ւա­քին, ո­ր մեր գա­ղու­թի հա­մար
կ’ի­րա­գոր­ծո­ւի Հ.Կ.­Խ.ի մի­ջո­ցաւ։

Հ­րա­ւի­րա­տոմ­սեր կրնաք գնել «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն՝
Կի­րա­կի, 8 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան 17։00-22։00
կամ կապ հաս­տա­տել հե­ռա­ձայնի թիւ՝ 6971609749։

­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւն