­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մա­պոն­տա­կան միու­թեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կան­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեանց եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա­սո­րի­նե­րու միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ միա­ցեալ հա­ւաք մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի Լ­րագ­րող­նե­րու ­Միու­թեան սրա­հէն ներս, Ուր­բաթ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեանց կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րո­ւան ա­ռի­թով։
Օ­րո­ւայ պա­տո­ւոյ հիւրն էր ծա­նօթ դե­րա­սա­նու­հի եւ բե­մադ­րիչ տի­կին ­Մի­մի ­Տե­նի­սի, ո­րու ջան­քե­րով պատ­րաս­տո­ւե­ցաւ եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ «Իմ սի­րե­լի Զ­միւռ­նիա» շար­ժան­կա­րի ժա­պա­ւէ­նը, հան­դի­սա­տես­նե­րու ան­նա­խա­դէպ մեծ թիւ մը հա­մախմ­բե­լով շար­ժան­կար­նե­րու սրահ­նե­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին, ինչ­պէս նաեւ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու եւ վեր­ջերս Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու մէջ։
Այս տա­րո­ւայ խոր­հուր­դը կա­պակ­ցուած էր ­Փոքր Ա­սիոյ Ա­ղէ­տի 100ա­մեա­կի թո­ւա­կա­նին, զու­գա­հեռ­ներ ընդգ­ծե­լով եւ մատ­նան­շում­ներ կա­տա­րե­լով ­Թուր­քիոյ ցե­ղաս­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, որ 100 տա­րի­նե­րէ ի վեր նոյ­նը կը մնայ։
­Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի մետրո­պո­լի­տի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս, խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­ներ եւ մեծ թի­ւով պոն­տա­կան եւ գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ ­Ներ­կայ էին նաեւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդրո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը եւ «­Հա­մազ­գա­յին» Մ­շա­կու­թա­յին ­միու­թիւ­նը։
Ող­ջոյ­նի խօս­քեր ուղ­ղե­ցին՝ ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ Ընդ­հա­նուր ­Քար­տու­ղար Եա­նիս Խ­րի­սու­լա­քիս, ՍԻՐԻԶԱ ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր ­Փա­նաեո­թիս ­Քու­րուպ­լիս, ­Հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Խ­րիս­թոս ­Քա­ցո­թիս, Ա­տի­կէի մարզ­պետ Եոր­ղոս ­Փա­թու­լիս, ­Յու­նաս­տա­նի ­Կիպ­րա­ցի­նե­րու միու­թեան փոխ նա­խա­գահ ­Լէո­նի­տաս ­Մա­սոս­թա­թիս, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մա­պոն­տա­կան ­միու­թեան նա­խա­գահ Եոր­ղոս ­Վա­րի­թի­միա­տիս, Ա­սո­րի­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ ­Քի­րիա­քոս ­Պա­ցա­րաս եւ ­Գաղ­թա­կան­նե­րու ­միու­թեանց փոխ նա­խա­գահ Ա­փոս­թո­լոս ­Տաղ­տա­նե­լիս։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կող­մէ ող­ջոյ­նի խօսք ուղ­ղեց ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Յա­րու­թիւն Ս­պար­թա­լեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­պա­տիժ մնա­ցած ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թեան, ­Թուր­քիոյ կող­մէ 100 տա­րի­նե­րէ ի վեր շա­րու­նա­կո­ւող ցե­ղաս­պա­նա­կան կե­ցո­ւած­քին, ո­րու նո­րա­գոյն դրսե­ւո­րում­ներն են Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի դէմ յար­ձա­կում­նե­րը եւ շա­րու­նա­կո­ւող վայ­րա­գու­թիւ­նը։
­Խօս­քե­րէն ետք ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ Ա­լիս ­Ֆու­րուն­ճեա­նի պատ­րաս­տու­թեամբ 10 վայր­կեա­նի վի­տէօ ե­րիզ մը, որ Զ­միւռ­նիոյ մէջ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ա­ռօ­րեա­յին ու կեան­քին կ­‘անդ­րա­դառ­նար, ա­ղէ­տա­լի հրդե­հէն ա­ռաջ եւ ետ­քը։ Ե­րի­զի մէջ պատ­մա­կան դրո­ւագ­նե­րը եւ ման­րա­մասն նկա­րագ­րու­թիւ­նը մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծե­ցին հան­դի­սա­տես­նե­րուն մօտ։ ­Ձեռ­նար­կի ե­րաժշ­տա­կան բա­ժի­նը ստանձ­նած էին տա­ղան­դա­ւոր ե­րա­ժիշտ Ի­լիաս Ի­ֆան­տի­տիս եւ եր­գիչ Եոր­ղոս ­Տո­վո­լոս, իր նո­ւա­գա­խում­բով։
­Ձեռ­նար­կի պա­տո­ւոյ հիւ­րը՝ դե­րա­սա­նու­հի ­Մի­մի ­Տե­նի­սի, իր խոր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն, նշե­լով միաս­նա­կան ճի­գով պայ­քա­րե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ Ա­մե­րի­կա­յի մէջ իր ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թեան մեծ յա­ջո­ղու­թեան, որ միա­ժա­մա­նակ զինք թի­րախ դար­ձուց թրքա­կան թեր­թե­րուն, նշե­լով, թէ նման ժա­պա­ւէն­ներ լոյս կը սփռեն պատ­մա­կան դառ­նա­ղէտ ի­րա­կա­նու­թեանց վրայ, նոր սե­րունդ­նե­րը եւ այ­լազ­գի ժո­ղո­վուրդ­նե­րը տե­ղեակ պա­հե­լով ա­նոնց մա­սին։
­Տի­կին ­Տե­նի­սիին յանձ­նո­ւե­ցաւ յի­շա­տա­կի տախ­տակ մը, առ ի գնա­հա­տանք իր կա­տա­րած կա­րե­ւոր աշ­խա­տան­քին։