«Ա­զա­տու­թիւն» կայ­քէ­ջը ման­րա­մաս­նօ­րէն անդրա­դար­ձած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյս ­Խա­չի եւ ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ա­ռա­քած օգ­նու­թեան այն բա­ժի­նին, որ մէկ տա­րիէ ի վեր պա­հո­ւած կը մնայ Ե­րե­ւա­նի օ­դա­կա­յա­նին մէջ, իսկ մին­չեւ այ­սօր տե­ղի ու­նե­ցած դի­մում­ներն ու պաշ­տօ­նա­կան նա­մակ­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց եւ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ո­րե­ւէ ար­դիւնք չեն տո­ւած։ Այս ա­ռի­թով, «Ա­զա­տու­թիւն» կա­յա­նը հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած է Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեա­նի հետ, որ հան­գա­մա­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցած է ստեղ­ծո­ւած բարդ խնդի­րը եւ պա­տաս­խա­նած է լրագ­րո­ղի հար­ցում­նե­րուն։ Ս­տո­րեւ «Ա­զա­տու­թիւն» կա­յա­նի հրա­տա­րա­կած հար­ցազ­րոյ­ցը։
«­Հինգ տոն­նա դեղ, բժշկա­կան սար­քա­ւո­րում­ներն ու այլ պա­րա­գա­ներ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մից ան­մի­ջա­պէս յե­տոյ էր ու­ղար­կել ­Հա­յաս­տան, որ­պէս հու­մա­նի­տար օգ­նու­թիւն զի­նո­ւոր­նե­րին։
Գ­րե­թէ մէկ ու կէս տա­րի անց, սա­կայն, այս բե­ռը դեռ «­Զո­ւարթ­նոց» օ­դա­նա­ւա­կա­յա­նի պա­հես­տում է եւ փաս­տա­ցի վի­րա­ւոր, հաշ­ման­դա­մու­թիւն ձեռք բե­րած զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րին դե­ղա­մի­ջոց­ներն ու սար­քա­ւո­րում­նե­րը չեն հա­սել։ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Լի­զա Ա­ւա­գեանն «Ա­զա­տու­թեան» հետ զրոյ­ցում նեղսր­տեց՝ չէ՞ որ դե­ղերն այդ­քան անհ­րա­ժեշտ էին զի­նո­ւոր­նե­րին, հի­մա մի մա­սը պար­զա­պէս ժամ­կե­տանց կա­րող են լի­նել. – «­Մեր ցա­ւը շատ մեծ էր, որ օգ­նու­թիւ­նը չհա­սաւ։ ­Նոյն ին­քը՝ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի կող­մից այդ ժա­մա­նակ մի ցանկ էին ստա­ցել բա­նա­կի վե­րա­բե­րեալ, այ­սինքն՝ մեր զի­նո­ւոր­նե­րի հա­մար դե­ղեր, կրե­մեր այ­րո­ւածք­նե­րի դէպ­քում, սայ­լակ­ներ մեր վի­րա­ւոր զի­նո­ւոր­նե­րի հա­մար եւ այլ շատ կա­րե­ւոր ի­րեր։ Են­թադ­րում եմ, որ դե­ղերն այլևս ար­ժեք չեն ներ­կա­յաց­նում, ո­րով­հե­տեւ ար­դէն ժամ­կե­տանց են, բայց գո­նէ միւս ապ­րանք­նե­րը, որ շատ ար­ժէ­քա­ւոր ապ­րանք­ներ են, թող տեղ հաս­նեն, հոգ չէ, որ ու­շա­ցու­մով»։
­Յու­նաս­տա­նի Հ.Օ.Մ. եր­կու կա­ռույց­նե­րը՝ ­Կա­պոյտ ­Խաչն ու ­Մա­կե­դո­նիա­յի եւ Թ­րա­կիա­յի ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չը, մէկ ա­միս ա­ռաջ բո­ղոք էին ներ­կա­յաց­րել ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի եւ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րին։ ­Պա­տաս­խան դեռ չեն ստա­ցել։ Օ­րերս լրագ­րող­նե­րի հետ ճե­պազ­րոյ­ցում պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տէի նա­խա­գահ ­Ռուս­տամ ­Բա­դա­սեանն ա­սել էր, թե ձգձգման պատ­ճա­ռը տա­րա­ձայ­նու­թիւնն է։ ­Փաս­տա­ցի մէկ տա­րուց ա­ւե­լի կա­ռա­վա­րու­թեա­նը չի յա­ջո­ղո­ւել պար­զել ըն­դա­մէ­նը մեկ պարզ հար­ցի պա­տաս­խան՝ ո՞վ է այս բե­ռի հաս­ցէա­տէ­րը։ «­Տա­րըն­կա­լում է ե­ղել՝ Ա.Ի.՞Ն.-ը պէտք է ստա­նար ապ­րան­քը, թէ՞ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը։ Ո­րո­շա­կի գրագ­րու­թիւն է ե­ղել, հի­մա մենք եւս մէկ ան­գամ ամ­փո­փել ենք, ներ­կա­յացրել ենք։ ­Կար­ծում եմ, այդ խնդի­րը կա­ռա­վա­րու­թեան ան­մի­ջա­կան հսկո­ղու­թեան տակ է եւ շատ շու­տով կը լու­ծո­ւի», ա­սել էր ­Բա­դա­սեա­նը։
Ի դէպ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նից «Ա­զա­տու­թեա­նը» փո­խան­ցե­ցին, որ խնդիրն ի­րենց տի­րոյ­թում չէ։ Ա.Ի.Ն.-ի մա­մու­լի խօս­նա­կը ողջ օրն ան­հա­սա­նե­լի էր։
­Կա­պոյտ ­Խա­չի ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Լի­զա Ա­ւա­գեա­նի փո­խանց­մամբ, գոր­ծին փոր­ձել է մի­ջամ­տել նաև ­Յու­նաս­տա­նում ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նը, սա­կայն ա­պար­դիւն. «­Մօ­տա­ւո­րա­պէս ութ-տասն օր ա­ռաջ մեր դես­պա­նը հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նում էր եւ հան­դի­պել էր ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի միա­ւո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, ո­րոնք նո­րից հար­ցը բարձ­րաց­րել էին ու հարց­րել, թէ ի՞նչ ե­ղան ապ­րանք­նե­րը։ ­Պա­րոն դես­պա­նը նե­րո­ղու­թիւն է խնդրել՝ ա­սե­լով, որ տա­կա­ւին ո­րե­ւէ պա­տաս­խան չկայ»։
Օգ­նու­թիւ­նը ա­րագ ­Հա­յաս­տան հասց­նե­լու նպա­տա­կով ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը այդ երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նից ռազ­մա­կան եր­կու օ­դա­նաւ էր խնդրել։ ­Լի­զա Ա­ւա­գեանն ա­սում է, որ հի­մա նաեւ ան­հար­մար վի­ճա­կում են յայտ­նո­ւել ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան առ­ջեւ. «Ինչ­պէ՞ս կա­րող ես կրկին ի­րենց դի­մել, ի­րենց օգ­նու­թիւ­նը խնդրել։ ­Պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւն է պէտք յստակ եւ չգի­տենք ինչ ձե­ւով պատ­ճա­ռա­բա­նենք, որ­պէս­զի վնա­սա­կար չլի­նի մեր պե­տու­թեան հա­մար։ Ո­րով­հե­տեւ ի­րա­պէս վնա­սա­կար է լի­նե­լու, բայց չենք ու­զում, որ այդ­պէս լի­նի, ո­րով­հե­տեւ հայ ենք եւ սփիւռ­քի մէջ մեզ հա­մար հայ­րե­նի­քը ա­մե­նա­բարձր տեղն է գրա­ւում եւ մենք ա­մէն ջանք թա­փում ենք սփիւռ­քի բո­լոր երկր­նե­րում, որ մեր երկր­նե­րի տե­ղա­կան կառոյց­նե­րի հետ մեր կա­պե­րը շատ մտեր­միկ լի­նեն, բա­րեա­ցա­կամ լի­նեն, որ­պէս­զի կա­րո­ղա­նանք հարկ ե­ղած ժա­մա­նակ օգ­տո­ւել ի­րենց բար­եա­ցա­կա­մու­թիւ­նից»։
Ի դէպ, լրագ­րող­նե­րի հետ զրոյ­ցում Պ.Ե.Կ.-ի ղե­կա­վարն ա­սել էր, որ բո­լոր ապ­րանք­նե­րը գոյ­քագ­րո­ւած են, դրանք այս պա­հին մաք­սա­յին հսկո­ղու­թեան գօ­տում են եւ փոր­ձում են «շտապ ա­ւար­տին հասց­նել այս գոր­ծըն­թա­ցը»։
«Ա­զա­տու­թիւ­նը» Պ.Ե.Կ.-ից փոր­ձեց պար­զել՝ ­Բա­դա­սեա­նի խօս­քից 2 օր անց՝ ինչ-որ շարժ կա՞յ։ ­Կո­մի­տէից խոս­տա­ցան պա­տաս­խա­նել հնգօ­րեայ ժամ­կէ­տում»։