Պատարագ եւ Սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք Գոքինիոյ մէջ

0
63

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 9 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ ա­պա ջրօրհնէք Սր­բա­լոյս ­Միւ­ռո­նով:
Այս ա­ռի­թով պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ ջրօրհ­նէ­քը կա­տա­րէ թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան:
­Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը մաս­նա­կից դառ­նա­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան եւ վե­րա­նո­րո­գո­ւե­լու Ս. ­Միւ­ռո­նի խոր­հուր­դով:

­Թա­ղա­յին խոր­հուրդ ­Գո­քի­նիոյ