Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան տաս­նօ­րեայ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 17 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 27 Օ­գոս­տոս 2018, ­Քա­լա­մո­սի նոր բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, այ­սօր վերջ գտաւ խան­դա­վա­ռու­թեան եւ յու­զու­մի մթնո­լոր­տի մէջ:
Այս տա­րո­ւան ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան բա­նա­կող­նե­րը բախ­տա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նե­ցան ծա­նօ­թա­նա­լու եւ 10 օ­րեր միա­սին ան­ցը­նե­լու Ար­ցա­խէն ժա­մա­նած 23 պա­տա­նի­նե­րուն եւ ա­նոնց 2 ու­ղեկ­ցող­նե­րուն հետ՝ ա­ռի­թը ու­նե­նա­լով ա­նոնց հետ հա­ղոր­դակ­ցե­լու, մտեր­մա­նա­լու եւ գի­տե­լիք­ներ փո­խա­նա­կե­լու:
­Շա­բաթ՝ 25 Օ­գոս­տո­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նա­կու­մի փակ­ման հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւ­նը, ներ­կա­յու­թեամբ՝ յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ­Ֆիք­սի ու ­Գո­քի­նիոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հայ­րե­րուն, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի անդամներու, գա­ղու­թի միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ մեծ թի­ւով ծնող­նե­րու, մեծ մայ­րե­րու, մեծ հայ­րե­րու եւ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան բա­նա­կում­նե­րը քա­ջա­լե­րող հայ­րե­նա­կից­նե­րու:
­Բա­նա­կու­մին մաս­նակ­ցող 95 պա­տա­նի­նե­րուն ի­րենց վա­րիչ­նե­րու օգ­նու­թեամբ պատ­րաս­տած կո­կիկ հան­դի­սու­թիւ­նը խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րը՝ հայ­կա­կան եր­գե­րով ու պա­րե­րով: ­Հան­դի­սու­թեան յա­ջոր­դեց ճաշ­կե­րոյթ՝ բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, ուր ներ­կա­նե­րը ա­ռի­թը ու­նե­ցան ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ հա­ճե­լի ժա­մեր ան­ցը­նե­լու ի­րենց բա­րե­կամ­նե­րուն հետ:
­Վա­ղո­ւան մեր թի­ւով պի­տի անդ­րա­դառ­նանք բա­նա­կու­մի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ մթնո­լոր­տին, ինչ­պէս եւ փակ­ման հան­դի­սու­թեան յայ­տագ­րին: