Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թեան այ­սօ­րո­ւան նիս­տին հաս­տա­տո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան եւ ­Չի­նաս­տա­նի ­Ժո­ղովր­դա­կան ­Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան մի­ջեւ «ճար­տա­րա­գի­տա­կան-տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին» հա­մա­ձայ­նագ­րի կնքման ա­ռա­ջար­կին հա­մա­ձայ­նու­թիւն տա­լու մա­սին հար­ցը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Yerkir.am։
Ըստ այդ հա­մա­ձայ­նագ­րին` ­Չի­նաս­տա­նը 2017ին հա­ւա­նու­թիւն տո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նին 200 շտապ օգ­նու­թեան մե­քե­նայ եւ վե­րա­կեն­դա­նաց­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ սար­քեր նո­ւի­րե­լու ծրագ­րին: ­Հա­մա­ձայն ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան` նշեալ 200 մե­քե­նա­նե­րը ստա­նա­լով` հայ­կա­կան կող­մը պի­տի կա­րե­նայ ամ­բող­ջու­թեամբ բա­ւա­րա­րել հան­րա­պե­տու­թեան մէջ շտապ օգ­նու­թեան մե­քե­նա­նե­րուն կա­րի­քը: Ս­տա­ցո­ւող մե­քե­նա­նե­րուն մեծ մա­սը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի մար­զե­րուն: ­Մե­քե­նա­նե­րը ­Հա­յաս­տան պի­տի հաս­նին աշ­նան: