­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­յին ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Չե­խիոյ խորհր­դա­րա­նը Ե­րեք­շաբ­թի՝ Ապ­րիլ 25ին վա­ւե­րա­ցու­ցած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ մը, որ ա­ռա­ջադ­րո­ւած էր ե­րես­փո­խան ­Ռո­պին ­Պէօ­նի­շի կող­մէ։
«­Չե­խիոյ պարտքն էր ճանչ­նալ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։ ­Քա­նի որ ե­րէկ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ ­տա­րե­լիցն էր, այս բա­նա­ձե­ւը վա­ւե­րաց­նե­լը նաեւ խորհր­դան­շա­կան ի­մաստ ու­նի»,- յայ­տա­րա­րած է ­Պէօ­նիշ։
Ն­շենք, որ ­Չե­խիոյ նա­խա­գահ ­Մի­լոս ­Զե­ման եւս ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ Ապ­րիլ 24ին, հայ հա­մայն­քին ուղ­ղո­ւած ցա­ւակ­ցա­կան ու զօ­րակ­ցա­կան նա­մակ մը յղեց՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը հա­մայն աշ­խար­հի պատ­մու­թեան մէջ ող­բեր­գա­կան էջ մը նկա­տե­լով։
­Չե­խիոյ խորհր­դա­րա­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բը Ապ­րիլ 14ին միա­ձայ­նու­թեամբ վա­ւե­րա­ցու­ցած էր վե­րո­յի­շեալ բա­նա­ձե­ւը, ո­րուն մէջ նաեւ կը դա­տա­պար­տո­ւին ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ու­րա­նա­լու ջան­քե­րը։