10 ­Մար­տէն սկսեալ, երբ կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րո­շու­մով, բո­լոր վար­ժա­րան­ներն ու ման­կա­պար­տէզ­նե­րը ընդ­հա­տե­ցին ի­րենց դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րը, տու­նը մնա­լու եւ ըն­կե­րա­յին-ֆի­զի­քա­կան հե­ռա­ւո­րու­թիւն պա­հե­լու կոչ ուղ­ղե­լով ա­շա­կեր­տու­թեան, Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան», «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին նա­խակր­թա­րան­ներն ու ման­կա­պար­տէզ­նե­րը եւ «­Ճէ­նա­զեան» ­Միջ­նա­կար­գը ծրագ­րե­ցին եւ ի գործ դրին Կր­թու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ թե­լադ­րո­ւած՝ հե­ռա­վար դա­սա­ւան­դու­թեան դրու­թիւ­նը։
­Կի­րար­կո­ւած հե­ռա­կայ դա­սա­ւան­դու­թեան մա­սին մեր վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րը ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցած են հան­րու­թեան, «Ա­զատ Օր»ի կա­տա­րած անդ­րա­դար­ձին մի­ջո­ցով, օ­րա­թեր­թի Ապ­րիլ 7ի թի­ւին մէջ:
Ու­սում­նա­կան ­Խոր­հուր­դը լաւ կ­’ըմբռ­նէ մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն, ըն­տա­նիք­նե­րուն եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րուն ապ­րած ի­րա­վի­ճա­կը: ­Խո­րա­պէս կը գնա­հա­տենք բո­լո­րին համ­բե­րու­թիւ­նը եւ այն ա­ջակ­ցու­թիւ­նը որ կը ցու­ցա­բե­րէք, օ­րո­ւայ պայ­ման­նե­րէն պար­տադ­րո­ւած՝ դա­սե­րու այս տար­բեր ձե­ւը հե­զա­սահ ըն­թաց­նե­լու հա­մար:
Ու­սում­նա­կան ­Խոր­հուր­դը մօ­տէն կը հե­տե­ւի ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան մաս­նա­գէտ­նե­րու պա­տո­ւէր­նե­րուն եւ տե­ղա­կան կրթա­կան հա­մա­կար­գի թե­լադ­րանք­նե­րուն: ­Խորհր­դակ­ցած է տնօ­րէն­նե­րուն հետ, որ­պէս­զի լա­ւա­գոյնս դի­մագ­րա­ւո­ւի այս ար­տա­սո­վոր կա­ցու­թիւ­նը եւ հե­ռա­կայ ուս­ման ըն­թաց­քը ըլ­լայ կա­րե­լիին չափ ար­դիւ­նա­ւոր:
­Բա­ցի դպրո­ցի կայ­քէ­ջի, ա­շա­կերտ­նե­րու ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէ­նե­րուն եւ e-class մի­ջոց­նե­րէն, գո­հու­նա­կու­թեամբ կը հաս­տա­տենք որ, կ­’օգ­տա­գոր­ծո­ւի webex առ­ցանց հան­դի­պում­նե­րու մի­ջո­ցը ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ ա­շա­կերտ­նե­րուն մի­ջեւ ­Միջ­նա­կար­գին մէջ, ո­րոշ դա­սա­նիւ­թե­րու պա­րա­գա­յին: Webex առ­ցանց փոր­ձա­րա­կան դա­սեր ի­րա­գոր­ծե­լէ ետք նաեւ մեր նա­խակր­թա­րան­նե­րու վե­րի դա­սա­րան­նե­րուն հետ, այժմ ծրագ­րո­ւած եւ սկսած են հա­մա­ցան­ցա­յին հեր­թա­կան այս հան­դի­պում­նե­րը բո­լոր կար­գե­րուն հա­մար:
­Նա­խա­րա­րու­թեան ո­րո­շու­մով միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան­նե­րը պի­տի վերսկ­սին կա­նո­նա­ւոր գոր­ծել ­Մա­յիս 18էն, մինչ նա­խակր­թա­րան­ներն ու ման­կա­պար­տէզ­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն հե­ռա­կայ դա­սըն­թացք­նե­րը: Այս առ­թիւ նշենք նաեւ թէ, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, մաս­նա­գէտ­նե­րու կող­մէ հա­կա­նե­խո­ւած են ար­դէն մեր վար­ժա­րան­նե­րու շէն­քե­րը, ինչ­պէս նաեւ ե­կե­ղե­ցի­ներն ու բո­լոր ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու նստա­տե­ղի­նե­րը: ­Միջ­նա­կար­գի վե­րա­մու­տին, բծախնդ­րու­թեամբ պի­տի պա­հո­ւին մաք­րու­թեան եւ նա­խա­րա­րու­թեան ո­րո­շած՝ դա­սա­րան­նե­րու մէջ հե­ռա­ւո­րու­թեան կա­նոն­նե­րը:
­Բո­լորս միաս­նա­բար պի­տի ջա­նանք, ա­մէն մէկս իր բա­ժի­նով, որ մեր վար­ժա­րան­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ եւ ա­պա­հո­վու­թեամբ ամ­բող­ջաց­նեն ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի պա­հանջ­նե­րը, ստեղ­ծո­ւած այս ան­նա­խըն­թաց եւ ար­տա­սո­վոր ի­րա­կա­նու­թեան մէջ:

Ու­սում­նա­կան ­Խոր­հուրդ
6-5-2020