­Յու­նաս­տա­նի «­Թա ­Նէա» ծա­նօթ թեր­թը, իր ­Զատ­կո­ւան թի­ւին մէջ նե­րա­ռած է ու­շագ­րաւ գե­ղա­տիպ հրա­տա­րա­կու­թիւն մը ան­ջատ գիր­քի չա­փով, որ կը ներ­կա­յաց­նէ Ս. ­Յա­րու­թեան տա­ճարի ներք­նա­մա­սը գտնո­ւող Ք­րիս­տո­սի ­Դամ­բա­րա­նի (Ιερό Κουβούκλιο) վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու ըն­թաց­քը, տա­ճարի պատ­մու­թիւ­նը եւ այլ հե­տաքրք­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ, ո­րոնք հարս­տա­ցած են մեծ թի­ւով նկար­նե­րով եւ պատ­մա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով։
­Մեր հրա­տա­րա­կած նկա­րին մէջ, կ­՚ե­րե­ւի գիր­քի ե­տե­ւի կող­քին վրայ ար­ձա­նագ­րո­ւած, յու­նա­րէն եւ լա­տի­նե­րէն լե­զու­նե­րուն ա­ռըն­թեր, նաեւ հա­յե­րէն լե­զո­ւով՝ «Ք­րիս­տոս յա­րեաւ ի մե­ռե­լոց» մաղ­թան­քը։
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ք­րիս­տո­սի ­Դամ­բա­րա­նի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տան­քը ստանձ­նած էր Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տից հա­մալ­սա­րա­նը (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), գլխա­ւո­րու­թեամբ փրոֆ. ­Թո­նիա ­Մո­րո­փու­լո­ւի։ Հ­րա­տա­րա­կու­թեան նա­խա­բա­նին մէջ նշո­ւած է նաեւ Ե­րու­սա­ղէ­մի ­Հա­յոց պատ­րիար­քու­թիւ­նը, որ­պէս Ս. ­Յա­րու­թեան տա­ճա­րի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մա­զօր ի­րա­ւա­տէր։