­Կի­րա­կի, 17 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ­­Գա­վա­լա­յի ­­Սուրբ ­­Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Թա­ղա­յին ­խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, նշո­ւե­ցաւ ս. ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թիւ­նը։
­­Շա­բաթ, 16 ­­Սեպ­տեմ­բերի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։30-ին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ա­ղօրհ­նէք եւ ոչ­խար­նե­րու զե­նում, ա­պա ե­կե­ղեց­ւոյ հա­ւա­տա­ցեալ տի­կի­ննե­րը սկսան պատ­րաս­տել մա­տա­ղը։
­­Ժա­մը 12։00-ին, հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­Գա­վա­լա­յի Տ. Սթեֆանոս մետ­րո­պո­լի­տին հետ, ուր քննար­կո­ւե­ցան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մի­ջեւ։
Ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ ընթ­րիք։
­­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, ­մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ­­Սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։
­­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց ­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­գերշ. ­Տ. ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­­Խա­չե­րեան։ ­­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ­­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջան­նե­րու միա­ցեալ 3 ե­կե­ղե­ցի­նե­րու դպրաց դա­սե­րը ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Տ. ­­Դա­նիէլ քհնյ. ­­Գա­լօղ­լեա­նի։
­Պա­տա­րա­գին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան պե­տա­կան մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ­­Գո­մո­թի­նիի, Ա­լեք­սան­տրու­պո­լսոյ, Ք­սան­թիի, եւ ­­Տի­տի­մո­թի­քո­յի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ­ան­դամ­ներ, Հ. Գթ. ­­Խա­չի վար­չու­թեան ան­դամ­ներ, նաեւ մեծ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուրդ։
­­Պա­տա­րա­գիչ Սր­բա­զան հայ­րը իր քա­րո­զին մէջ նախ անդ­րա­դար­ձաւ Ս. ­­­Խա­չի պատ­մու­թեան, փո­խան­ցեց խա­չա­փայ­տին խոր­հուր­դը եւ շեշ­տեց խա­չին խորհր­դան­շա­կան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին մէջ։ Ան ներ­կա­յա­ցուց Ք­րիս­տո­սի յատ­կա­նիշ­նե­րը՝ հա­ւա­տար­մու­թիւն, հնա­զան­դու­թիւն, խո­նար­հու­թիւն, ա­ղօ­թա­կան կեանք եւ ամ­բող­ջա­կան նո­ւի­րում։ Եզ­րա­փա­կե­լով իր խօս­քը՝ Սր­բա­զան հայ­րը թե­լադ­րեց հա­ւա­տա­րիմ մնալ Աս­տու­ծոյ, մեր քրիս­տո­նէա­կան ճշմա­րիտ հա­ւատ­քին եւ ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն՝ հա­յա­պահ­պան­ման եւ հա­յա­կեր­տու­մի կա­րե­ւոր աշ­խա­տան­քին մէջ, յատ­կա­պէս շրջա­նի հա­յու­թեան խա­ւե­րէն ներս։
­­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Սր­բա­զան ­­հայ­րը կա­տա­րեց մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւ­նը: Այ­նու­հե­տեւ, օրհ­նո­ւած մա­տա­ղը բաշ­խո­ւե­ցաւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն։
­­Կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1։30-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ տօ­նի պաշ­տօ­նա­կան ճաշ­կե­րոյ­թը «Եալոս» ճա­շաս­րա­հին մէջ։

Թղթակից