­Հայ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան
Ա­ղօթ­քի տա­րի – 2024
Ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն դէ­պի ­Յոր­դա­նան

12 – 17 Օ­գոս­տոս 2024 (6 օր 5 գի­շեր)

Ամ­ման – ­Ճա­րաշ — Աժ­լուն — ­Բեդ­րա – Ո­ւա­տի ­Ռամմ – ­Յոր­դա­նա­նի գե­տը – ­Մե­ռեալ ծով – ­Մա­տա­պա – ­Ճե­պէլ ­Նէ­պօ — Ա­գա­պա – ­Կար­միր ծով։

­Պան­դոկ­նե­րը՝ 4 եւ 5 աստ­ղա­նոց։

­Մաս­նակ­ցու­թեան սա­կ՝
2 հո­գի­նոց սե­նեակ՝ 780 եւ­րօ։ 1 հո­գի­նոց սենեակ՝ 1075 եւ­րօ։

­Սա­կը կ­՚ընդգր­կէ՝ ա­մէն օր նա­խա­ճաշ եւ ընթ­րիք եւ մէկ ան­գամ կէ­սօրո­ւայ ճաշ նա­ւուն վրայ՝ 2 ժամ շրջապ­տոյտ ­Կար­միր ­Ծով։ Պ­տոյտ­նե­րը նոր pulman-նե­րու մէջ։ ­Թու­րիս­տա­կան վայ­րե­րու մուտ­քե­րու տոմ­սե­րը։
Ա­ռաջ­նորդ յու­նա­րէն խօ­սող։ Tips:

­Սա­կը չ­՚ընդգր­կեր՝ օ­դա­նա­ւի տոմ­սը, Visa-ի ծախ­սե­րը եւ ճամ­բոր­դու­թեան ա­պա­հո­վու­թիւ­նը։ ­Կէ­սօ­րո­ւան ճա­շե­րը։

Ար­ձա­նագ­րո­ւթիւններու հա­մար՝ մին­ջեւ 10 ­Յու­նիս 2024։

Royal Jordanian ըն­կե­րու­թիւ­նը մե­զի հա­մար զեղ­չո­ւած յա­տուկ գին մը ը­րաւ, օգ­տո­ւե­լու հա­մար զեղ­չո­ւած գի­նէն, պէտք է ար­ձա­նագ­րո­ւիլ մին­չեւ 15 ­Մա­յիս 2024, նկա­տի ու­նե­նա­լով, թէ օ­դա­կա­յան­նե­րու տուր­քե­րը կրնան բարձ­րա­նալ։
­Տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լու եւ ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար՝ 6936564096։