­Հայ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մախմ­բու­մը հան­դի­սա­ցող ­Հա­մա­հայ­կա­կան Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թիւ­նը (All-ASA), ­Փետ­րո­ւար 9ին, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րաց­ման դէմ բո­ղո­քի լուռ ցոյ­ցեր ի­րա­կա­նա­ցուց ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու եւ ­Գա­նա­տա­յի ա­ւե­լի քան 20 հա­մալ­սա­րան­նե­րու մէջ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ Հ.Ե.Դ.ի Ա­րեւմտեան եւ Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի մար­մին­նե­րուն, Հ.Յ.Դ. «­Շանթ» Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թեան, ինչ­պէս նաեւ՝ «Ալ­ֆա ­Կա­մա Ալ­ֆա» եւ «Ալ­ֆա Էփ­սի­լոն Օ­մե­կա» ու­սա­նո­ղա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թիւն­նե­րուն: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թը։«Ու­րաց­ման Ա­րատ» ընդ­հա­նուր խո­րա­գի­րին տակ կա­յա­ցած բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րուն նպա­տակն է լու­սար­ձա­կի տակ առ­նել ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ի­րո­ղու­թիւ­նը՝ միա­ժա­մա­նակ դա­տա­պար­տե­լով ­Թուր­քիոյ կող­մէ ա­ռաջ մղո­ւող ու­րաց­ման ար­շա­ւը եւ ա­նոր մէջ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու մեղ­սակ­ցու­թիւ­նը: