Time to Analyze հար­թա­կը ու­սում­նա­սի­րու­թիւն մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է աշ­խար­հի մէջ հա­յե­րու թի­ւին վե­րա­բե­րեալ:
­Թի­ւե­րը տրա­մադ­րած են աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան հա­մայն­քա­յին կա­րե­ւո­րա­գոյն կա­ռոյց­նե­րը, կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը, լոպ­պիս­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը, սփիւռ­քի մէջ գոր­ծող ա­ռաջ­նոր­դա­րան­նե­րը, ո­րոշ պա­րա­գա­նե­րուն՝ միգ­րա­ցիոն ծա­ռա­յու­թիւն­ներ:
­Քա­նի մը եր­կիր­նե­րու մէջ տո­ւեալ­նե­րը կը նե­րա­ռեն նաեւ էթ­նիկ հա­յե­րու թի­ւե­րը:

Աբ­խա­զիա — 48.000
Ալ­պա­նիա — 470
Ա.Մ.Ն. — 1.540.000
Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ — 3.000
Ար­ժան­թին — 128.000
Աւստ­րիա — 3.000
Աւստ­րա­լիա — 85.000
­Պե­լա­ռու­սիա — 35.000
­Պել­ճի­քա — 11.000
­Պո­լի­վիա — 50
Պ­րա­զիլ — 47.000
­Պուլ­կա­րիա — 8.000
­Գեր­մա­նիա — 47.000
­Տա­նը­մարք — 2.500
Ե­գիպ­տոս — 4.500
­Թուրք­մե­նիս­տան — 30.000
­Թուր­քիա — 70.000
Իս­րա­յէլ — 6.000
Ի­րաք — 10.000
Ի­րան — 240.000
Ս­պա­նիա — 8.000
Ի­տա­լիա — 4.000
­Լատ­վիա — 3.000
­Լե­հաս­տան — 45.000
­Լի­բա­նան — 130.000
­Լիտ­վա — 2.100
­Քա­նա­տա — 57.000
­Քա­թար — 1.800
­Կիպ­րոս — 4.000
­Քո­լում­պիա — 500
­Հուն­գա­րիա — 35.000
Հնդ­կաս­տան — 600
­Յու­նաս­տան — 25.000
­Ղա­զախս­տան — 25.000
­Մալ­թա — 350
­Մեք­սի­քօ — 500
­Մեծ Բ­րի­տա­նիա — 11.000
­Նոր­վե­կիա — 2.500
­Հո­լան­տա — 7.000
­Զո­ւի­ցե­րիա — 7.000
­Շո­ւէտ — 9.000
­Չի­նաս­տան — 200
­Չե­խիա — 15.000
­Չի­լի — 700
­Ռու­սաս­տան — 1.980.000
­Ռու­մա­նիա — 2.000
­Սու­րիա — 120.000
(մին­չեւ ­Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մը)
­Վե­նե­զո­ւէ­լա — 3.000
Վ­րաս­տան — 249.000 (ուր­կէ ­Ջա­ւախ­քին մէջ՝ 110.000)
­Տա­ջի­կիս­տան — 6.000
Ուզ­պե­քիս­տան — 70.000
Ուք­րա­նիա — 100.000
Ու­րու­կո­ւայ — 20.000
­Քո­ւէյթ — 12.000
Ֆ­րան­սա — 700.000

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ըստ կայ­քի, աշ­խար­հի մէջ կ­’ապ­րի 10.297.770 հայ, ո­րոնց­մէ 8.140.500ը կ’ապ­րի ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րէն դուրս:
Ա­մէ­նա­խո­շոր հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րը կը գտնո­ւին Ա.Մ.Ն.ի, ­Ռու­սաս­տա­նի, Ֆ­րան­սա­յի, Ի­րա­նի, ­Սու­րիոյ, ­Լի­բա­նա­նի եւ Ար­ժան­թի­նի մէջ:
Time to Analyze հար­թա­կը ա­ռան­ձին ներ­կա­յա­ցու­ցած է նաեւ նշա­նա­ւոր հայ­կա­կան կեդ­րոն­նե­րու հայ բնակ­չու­թեան թի­ւե­րը:

­Լոս Ան­ճե­լըս (Ա.Մ.Ն., ­Քա­լի­ֆոր­նիա) — 980.000
­Մոս­կո­ւա (­Ռու­սաս­տան) — 400.000
Կ­րաս­նո­տա­րի եւ Ս­տաւ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սեր (­Ռու­սաս­տան) — 900.000
­Ռոս­տո­վի մարզ (­Ռու­սաս­տան) — 200.000
­Պէյ­րութ (­Լի­բա­նան) — 100.000
­Փա­րիզ (Ֆ­րան­սա) — 95.000
­Մար­սէլ (Ֆ­րան­սա) — 94.000
Կ­լեն­տէլ (Ա.Մ.Ն., ­Քա­լի­ֆոր­նիա) — 85.000
­Պո­ւէ­նոս Այ­րէս (Ար­ժան­թին) — 81.000
­Պոս­թըն (Ա.Մ.Ն., ­Մա­սա­չու­սեթս) — 75.000
­Թեհ­րան (Ի­րան) — 70.000
­Լիոն (Ֆ­րան­սա) — 68.000
­Հա­լէպ (­Սու­րիա) — 50.000
(մին­չեւ պա­տե­րազ­մը):