Շա­բաթ՝ 29 ­Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տուն ող­բեր­գա­կան դէպք մը պա­տա­հե­ցաւ ­Նի­քէա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ։ ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ա­պա­հո­վու­թեան սպա­սար­կու­թիւ­նը փոր­ձեց ձեր­բա­կա­լել հայ­կա­կան ծա­գու­մով կին մը, որ հի­ւանդ անձ մը կը խնա­մէր։ Լ­րագ­րա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, Գ.Գ. ա­նու­նով կի­նը կ­՚աշ­խա­տէր հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ՝ ա­ռանց օ­րի­նա­կան ար­տօ­նու­թիւն ու­նե­նա­լու։ Ան, ի­մա­նա­լով թէ հի­ւան­դա­նո­ցի ա­պա­հո­վու­թիւ­նը զինք կը փնտռէ, խու­ճա­պի մատ­նո­ւե­ցաւ եւ ա­ռա­ջին յար­կէն վար ցատ­կեց, ձեր­բա­կա­լու­թիւ­նը խու­սա­փե­լու հա­մար։
Դժ­բախտ հա­յու­հին մարմ­նա­կան ծանր վնա­սո­ւածք ու­նե­ցաւ եւ ա­ւե­լի ուշ մա­հա­ցաւ։ Ան, եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր ­Հա­յաս­տա­նէն Ա­թէնք հաս­տա­տո­ւած էր եւ հի­ւանդ­նե­րու ու տա­րեց­նե­րու խնամք տա­լով, կը ջա­նար հո­գալ Ե­րե­ւա­նի մէջ ապ­րող իր ըն­տա­նի­քի կա­րիք­նե­րը։