­Մա­յի­սեան ե­ռա­տօ­նին՝ ­Յաղ­թա­նա­կի, Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի եւ ­Շու­շիի ա­զա­տագր­ման 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կան ձեռ­նարկ­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղաք Ս­տե­փա­նա­կեր­տի եւ Մ­շա­կոյ­թի քա­ղաք ­Շու­շիի մէջ:
­Մա­յիս 9ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­Վե­րած­նուն­դի հրա­պա­րա­կին վրայ, տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու հան­դի­սա­ւոր քայ­լեր­թը, ա­պա՝ պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րը եւ ժո­ղո­վուր­դը ուղ­ղո­ւե­ցան դէ­պի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի յու­շա­հա­մա­լիր-պան­թէոն, ուր ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու նա­խա­գա­ներ ­Սերժ ­Սար­գ­սեան եւ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան ծաղ­կեպ­սակ­ներ խո­նար­հե­ցին Բ. Աշ­խար­հա­մար­տի «­Մեծ ­Հայ­րե­նա­կան»ին զո­հո­ւած­նե­րու յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նող յու­շար­ձա­նին եւ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի նա­հա­տակ­նե­րու շի­րիմ­նե­րուն: ­Ներ­կայ էին նաեւ հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Պար­գեւ Արք. ­Մար­տի­րո­սեան, Ար­ցա­խի երկ­րորդ նա­խա­գահ Ար­կա­դի ­Ղու­կա­սեան, Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ­ներ Ա­շոտ ­Ղու­լեան եւ ­Գա­լուստ ­Սա­հա­կեան, Ար­ցա­խի վար­չա­պետ Ա­րա­յիկ ­Յա­րու­թիւ­նեան, Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­ներ, սփիւռ­քէն եւ ար­տերկ­րէն ժա­մա­նած հիւ­րեր:
Այ­նու­հե­տեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի պա­տո­ւոյ պա­հա­կա­խում­բի հան­դի­սա­ւոր քայ­լեր­թը:
­Պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րը բարձ­րա­ցան ­Շու­շի, ուր նախ ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին Հ­րա­սայլ-յու­շար­ձա­նի պա­տո­ւան­դա­նին եւ սպա­րա­պետ ­Վազ­գէն ­Սարգ­սեա­նի յու­շար­ձա­նին:
­Հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­ցան «Ա­րո­ւեստ­նե­րու եւ ար­հեստ­նե­րու քա­ղաք» ցու­ցա­հան­դէս-տօ­նա­վա­ճա­ռին եւ դի­տե­ցին ­Շու­շի քա­ղա­քի ­Վազ­գէն ­Սարգ­սեա­նի հրա­պա­րա­կին վրայ կազ­մա­կեր­պո­ւած տօ­նա­կան հա­մեր­գը:
Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­Վե­րած­նուն­դի հրա­պա­րա­կին եւ ա­նոր յա­րա­կից տա­րած­քին վրայ, ­Մա­յիս 9ի ա­ռա­ւօ­տեան, կազ­մա­կեր­պո­ւած էր զէն­քե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն: Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին կող­մէ հիմ­նա­կա­նօ­րէն ցու­ցադ­րո­ւած էին հրա­սայ­լեր, դի­պու­կա­հար հրա­ցան­ներ, հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան զի­նա­տե­սակ­ներ եւ ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քեր:
­Ժո­ղո­վուր­դը եւ յատ­կա­պէս ե­րե­խա­ներ մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ կը հե­տե­ւէին զի­նո­ւոր­նե­րուն եւ ցու­ցադ­րո­ւած զի­նա­տե­սակ­նե­րուն: Ա­նոնց­մէ շա­տեր ցան­կու­թիւն յայտ­նե­ցին զի­նո­ւոր դառ­նա­լու եւ պաշտ­պա­նե­լու ի­րենց հայ­րե­նի հո­ղը:
­Կէ­սօ­րին, ­Շու­շիի ­Ղա­զան­չե­ցոց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յաղ­թա­կան շուրջ­պար: