­Փառք կու տանք Աս­տու­ծոյ, որ իր շնորհ­քով եւ ո­ղոր­մու­թեամբ
կա­րո­ղա­ցանք 2017 տա­րին բո­լո­րել թէ՛ որ­պէս ազգ եւ թէ՛ որ­պէս Ե­կե­ղե­ցի:
 
­Մեր ա­ղօթքն ու մաղ­թանքն է, որ Աս­տո­ւած մեր բո­լո­րին հա­ւատ­քը
եւ յոյ­սը նո­րո­գէ եւ Ք­րիս­տո­սի խա­ղա­ղու­թեան եւ հաշ­տու­թեան լոյ­սը
ան­գամ մը եւս փայ­լի մեր այս աշ­խար­հին վրայ, յատ­կա­պէս
մեր հայ­րե­նի­քի­ն եւ մեր սրտե­րուն մէջ:
 
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցիին
եւ ժո­ղո­վուր­դին ա­նու­նով կը մաղ­թենք՝

         Շ­նոր­հա­ւոր ­Նոր ­Տա­րի եւ Ս. Ծ­նունդ,
         Ք­րիս­տոս ծնաւ եւ յայտ­նե­ցաւ,
         ­Ձե­զի մե­զի մեծ Ա­ւե­տիս

­Ձերդ Ա­ղօ­թա­րար՝
 ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան Հո­վո­ւա­պետ