Ինչ­պէս ար­դէն ծա­նօթ է, Օ­գոս­տո­սի ըն­թաց­քին Է­վիա­յի մէջ բռնկած մեծ հրդեհ­նե­րէն տու­ժած­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու հա­մար, Ազ­գա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պած էր մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն, անհ­րա­ժեշտ ի­րեր տրա­մադ­րե­լով ­Կեդ­րո­նա­կան ­Յու­նաս­տա­նի մարզ­պե­տու­թեան։
Աշ­խա­տան­քը օ­րին ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ շնոր­հիւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտ­նե­րու ջան­քե­րուն, ո­րոնք յանձն ա­ռած էին սոյն օգ­նու­թիւ­նը հա­ւա­քե­լու եւ սե­փա­կան մի­ջոց­նե­րով փո­խադ­րե­լու ­Խալ­քի­տա քա­ղա­քը, յանձ­նե­լու հա­մար պե­տա­կան պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րուն։
20 Օ­գոս­տոս 2021 թո­ւա­կիր նա­մա­կով մը, ­Կեդ­րո­նա­կան ­Յու­նաս­տա­նի մարզ­պետ ­Ֆա­նիս Ս­փա­նոս շնոր­հա­կա­լա­կան գիր ու­ղար­կեց ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին, ո­րուն մէջ ան իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը եւ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին, իր ըն­ձե­ռած օգ­նու­թեան հա­մար։
­Մարզ­պե­տը կը նշէ թէ սոյն նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը շրջա­նին հա­մար պա­տիւ բե­րող քայլ մըն է, որ ցոյց կու տայ ան­շա­հախն­դիր մա­տուց­ման ար­ժէ­քը այս դժո­ւար ժա­մա­նակ­նե­րուն, յոյս յայտ­նե­լով թէ նման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ բա­րի օ­րի­նակ պի­տի դառ­նան։