Շ­նոր­հա­ւո­րա­գիր

0
1714

­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ան­հուն ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տու­թեամբ տե­ղե­կա­ցաւ, թէ մաս­նա­ճիւ­ղիս ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րէն ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեան ստա­ցած է ա­մե­րի­կեան «Yale» համ­բա­ւա­ւոր հա­մալը­սա­րա­նի «Tobin 2018» կրթա­թո­շա­կը։
­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեան ու­սա­նած է ­Թեսա­ղո­նի­կէի «Ա­նա­թո­լիա» քո­լէ­ճին մէջ, ա­պա իր ու­սու­մը ստա­ցած եւ վկա­յո­ւած է «Yale» հա­մալ­սա­րա­նէն՝ մա­թե­մա­թի­կի եւ տնտե­սու­թեան գի­տու­թեանց ճիւղերէն: Իր ու­սու­մը կա­տա­րե­լա­գոր­ծե­լու հա­մար ­մինչեւ Տոք­թո­րա­յի մա­կար­դա­կ, ան դի­մում­ներ կա­տա­րեց բարձր համ­բաւ վա­յե­լող ա­մե­րի­կեան «­Գո­լում­պիա», «Բ­րինս­թըն» եւ «Էյլ» հա­մալսա­րան­նե­րուն ու միա­ժա­մա­նակ ըն­դու­նո­ւե­ցաւ ե­րեք կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէն։ Ան վեր­ջա­պէս ո­րո­շեց իր ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու «Բ­րինս­թըն» հա­մալ­սա­րա­նէն ներս։
­Վար­չու­թիւնս կը մաղ­թէ ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեա­նին նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ իր բարձ­րա­գոյն ուս­մանց մէջ։

«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի
«Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւն