Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ հոծ բազ­մու­թեան։
Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր օրհ­նեալ ս. Միւ­ռո­նով ջրօրհ­նէք, ինչ­պէս նաեւ Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ տօ­նին ա­ռի­թով՝ խա­ղո­ղօրհ­նէք։ Այս առ­թիւ, ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հայ­րը իր հայ­րա­կան պատ­գա­մին մէջ բնա­բան ու­նե­նա­լով Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ շա­րա­կա­նէն հա­տո­ւած մը, ընդգ­ծեց Ս. կոյս Մա­րիա­մի դերն ու տե­ղը ե­կե­ղեց­ւոյ, այլ խօս­քով՝ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու կեան­քին մէջ, ինչ­պէս նաեւ վեր ա­ռաւ օ­րո­ւան խոր­հուր­դին ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­տո­ւա­ծը։
­Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հայ­րը նաեւ ման­րա­մաս­նօ­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­ւան­դու­թեան մա­սին ու մա­նա­ւանդ հա­յու նկա­րա­գի­րը պա­հե­լու հա­մար կոչ ուղ­ղեց հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն՝ կառ­չե­լու ի­րենց հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն. այլ խօս­քով՝ օ­տա­րու­թեան մէջ հայ­կա­կա­նը պա­հել, մեր ինք­նու­թիւ­նը պահ­պա­նել ու եր­բեք չմոռ­նալ զայն մեր յա­ջորդ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու։
Իր պատ­գա­մին մէջ, ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հայ­րը նաեւ փո­խան­ցեց 1 ­Յու­լիս 2022-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Սր­բազ­նա­գոյն ­Հայ­րա­պե­տին կող­մէ կա­տա­րո­ւած ­Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան մա­սին, յայտ­նե­լով՝ այ­սօր մե­զի հետ բե­րած այդ նոր օրհ­նո­ւած միւ­ռո­նէն պի­տի կա­տա­րենք ջրօրհ­նէք, որ­պէս­զի մեր տու­նե­րէն ներս Ս. հոգ­ւոյ շնորհք­նե­րը հե­ղուն Ս. ­Միւ­ռո­նի ճամ­բով եւ օրհ­նու­թիւն դառ­նայ մեր կեան­քէն ներս։ Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ջրօրհ­նէ­քի եւ խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։
Ն­շենք, որ շա­բա­թա­վեր­ջին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու կող­մէ ե­ղան նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­ներ փո­խան խա­ղո­ղի։

ԹՂԹԱԿԻՑ