ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

­Կի­րա­կի՝ 2 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ 2022-ի Ա­մա­նո­րեայ ս. ­Պա­տա­րա­գը, որ կա­տա­րեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան, Ս. խո­րա­նի սպա­սար­կու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­նե­րուն, դպիր­նե­րուն, եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։
Իր քա­րո­զին մէջ հայր սուր­բը փառք տո­ւաւ ա­մե­նա­կալ Աս­տու­ծոյ, որ հա­կա­ռակ աշ­խար­հի տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցող բո­լոր դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն ու չա­րիք­նե­րուն, որ­պէս գթա­ռատ ­Հայր, բո­լո­րիս տա­րի մը եւս շնոր­հեց՝ Իր փառ­քը ան­գամ մը եւս հիւ­սե­լու եւ շնոր­հա­կալ ըլ­լա­լու՝ Ա­նոր տո­ւած բո­լոր բա­րիք­նե­րուն հա­մար։ Ան յա­նուն ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ար­ժա­նըն­տիր գա­հա­կալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. սրբազ­նա­գոյն ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ գերշ. տ. ­Գե­ղամ ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նին փո­խան­ցեց հայ­րա­պե­տա­կան եւ հայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը՝ ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ նո­րա­նոր ու պայ­ծառ տե­սիլք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում մաղ­թե­լով բո­լո­րին։
­Գերպ. հայր սուր­բը իր քա­րո­զի բնա­բա­նը ընտ­րած էր ­Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լիի «Ա­ռա­ւօտ ­Լու­սոյ» շա­րա­կա­նի այն հա­տո­ւա­ծէն, ուր կ’ը­սէ. «­Նո­րո­գող հնու­թեանց, նո­րո­գեա՛ եւ զիս, նո­րոգ զար­դա­րեա՛», բա­ցատ­րե­լով եւ կոչ ը­նե­լով բո­լո­րին՝ ­Նոր տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րե­րէն մեր սրտերն ու հո­գի­նե­րը նո­րո­գե­լով ու բա­նա­լով Աս­տու­ծոյ առ­ջեւ՝ մուտք գոր­ծենք 2022 թո­ւա­կա­նը՝ նոր մարդ դառ­նա­լով ու նոր ո­գի ու շունչ տա­լով մեր կեան­քի աս­պա­րէ­զէն ներս նե­տո­ւող բո­լոր տե­սա­կի մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն։
Ա­ւար­տին, հայր սուր­բը, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նանց միու­թեան եւ շրջա­նի միու­թիւն­նե­րուն ա­նու­նով եւ անձ­նա­պէս, շնոր­հա­ւո­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ բնա­կո­ւող բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րը, մաղ­թե­լով ա­մե­նա­լաւն ու ա­մե­նա­բա­րին եւ ա­ղօթք բարձ­րաց­նե­լով առ Աս­տո­ւած, որ ներ­կայ տա­րին բո­լո­րիս հա­մար ըլ­լայ յա­ջող ու բա­րե­բեր տա­րի։
«Շ­նոր­հա­ւոր ­Նոր ­Տա­րի, թող գա­լուստդ ըլ­լայ բա­րի»

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. Ծնն­դեան եւ աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ս.­ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան, ներ­կա­յու­թեամբ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նանց միու­թեան եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող բո­լոր ազգ. կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու։ Ս. սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին եւ եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ բո­լոր սպա­սա­ւոր­ներն ու ծա­ռա­յող­նե­րը։
­Հայր սուր­բը իր քա­րո­զին սկիզ­բը յա­նուն ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ար­ժա­նըն­տիր գա­հա­կալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. սրբազ­նա­գոյն ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ գերշ. տ. ­Գե­ղամ ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ս. Ծնն­դեան առ­թիւ փո­խան­ցեց հայ­րա­պե­տա­կան եւ հայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը։ ­Հայր սուր­բը իր քա­րո­զի բնա­բա­նը ընտ­րած էր մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ւան­դա­կան ծննդեան շա­րա­կան­նե­րէն «­Խոր­հուրդ ­Մեծ»-ի 2-րդ ­տու­նը, որ կ’ը­սէ. «Ծ­նաւ նոր ար­քայ ի ­Բեթ­ղե­հէմ քա­ղա­քի. որ­դիք մարդ­կան օրհ­նե­ցէք, զի վասն մեր մարմ­նա­ցաւ»։ Անդ­րա­դար­ձաւ Ք­րիս­տո­սի ծննդեան դրո­ւա­գին ու սքան­չե­լի խոր­հուր­դին եւ յոր­դո­րեց ներ­կա­նե­րուն, ը­սե­լով. «­Ձեր հա­յեաց­քը ուղ­ղե­ցէ՛ք դէ­պի ­Բեթ­ղե­հէմ եւ ան­կէ պի­տի ստա­նաք Ա­րե­ւե­քէն ծա­գող ­Լոյ­սը, որ նոյ­նինքն Ք­րիս­տոսն է. եւ այդ ­Լոյս-Ք­րիս­տո­սին ընդ­մէ­ջէն փոր­ձե­ցէք ձեր նման­նե­րուն կեան­քը լու­սա­ւո­րե­լու եւ ու­րա­խաց­նե­լու, յատ­կա­պէս այս դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն տակ, երբ ամ­բողջ աշ­խար­հը մա­հու-կե­նաց պայ­քար կը մղէ յա­նուն ար­դա­րու­թեան, խա­ղա­ղու­թեան ու ա­ռող­ջու­թեան ի խնդիր. Ք­րիս­տո­սի ծնուն­դը մեծ եւ սքան­չե­լի խոր­հո՛ւրդ մըն էր, որ յայտ­նե­ցաւ մեզ­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րին, ­Բեթ­ղե­հէմ քա­ղա­քէն նոր Ար­քայ, խա­ղա­ղու­թեան Իշ­խան մը ծնաւ, որ­պէս­զի մարդ­կու­թիւ­նը խո­նար­հի Ա­նոր առ­ջեւ, ո­րով­հե­տեւ Ան մե­զի հա­մար մարմ­նա­ցաւ. հե­տե­ւա­բար, սրտով ու հո­գիով խո­նար­հե­ցու­ցէ՛ք ձեր գլուխ­նե­րը, որ­պէս­զի բո­լո­րիս պար­գե­ւէ ա­ռող­ջու­թիւն, եր­կա՜ր օ­րեր ու մա­նա­ւանդ բնա­կա­նոն կեան­քի վե­րա­դարձ»։
Ա­ւար­տին, հայր սուր­բը, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի, ­Տիկ­նանց միու­թեան եւ շրջա­նի միու­թիւն­նե­րուն ա­նու­նով եւ անձ­նա­պէս, Ս. Ծնն­դեան եւ աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նե­րուն առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ բնա­կո­ւող բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րը, մաղ­թե­լով ա­մե­նա­լաւն ու ա­մե­նա­բա­րին, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց Ա­ւե­տիս, Էմ­մա­նո­ւէլ, Մկր­տիչ, ­Մել­քոն, ­Գաս­պար եւ ­Պաղ­տա­սար ա­նուն կրող­նե­րը։
Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ջա­կող­մը գտնո­ւող Ս. մկրտա­րա­նէն՝ ե­կե­ղեց­ւոյս սպա­սա­ւոր­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ «­Լոյս ի ­Լու­սոյ..» գե­ղե­ցիկ շա­րա­կա­նով, ­Միւ­ռո­նա­թափ սրբա­լոյս ­Միւ­ռո­նը բե­րո­ւե­ցաւ ու բարձ­րա­ցո­ւե­ցաւ Ս. խո­րան՝ եւ շա­րա­կան­նե­րու, ա­ղօթք­նե­րու, քա­րոզ­նե­րու, մաղ­թանք­նե­րու, ա­ւե­տա­րա­նի ըն­թեր­ցա­նու­թեամբ, Ս. միւ­ռո­նի հե­ղու­մով, ինչ­պէս նաեւ խաչ հա­նե­լու ա­ւան­դա­կան դրու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ջրօրհ­նէ­քի ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ խորհր­դա­նիշ է Ք­րիս­տո­սի մկրտու­թեան։ ­Խա­չի կնքա­հայրն էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­ւագ սար­կա­ւագ­նե­րէն՝ Ա­ւե­տիս ա. սրկ. Ա­ւե­տի­սեա­նը։ Ս. ­Պա­տա­րա­գի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն կող­մէ բո­լոր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն բաժ­նո­ւե­ցաւ օրհ­նո­ւած ջուր։
Ն­շենք, որ մէկ օր ա­ռաջ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նուար 2022-ի ե­րե­կո­յեան, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ճա­շու եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րու ներ­կա­յա­ցում։ ­Յա­ջոր­դա­բար, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ճրա­գա­լոյ­ցի ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ Ա­ւար­տին, տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­տօ­նա­կի ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ուր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ ե­կե­ղեց­ւոյս ծա­ռա­յող­նե­րուն ու հայր սուր­բի գլխա­ւո­րու­թեամբ եր­գո­ւե­ցան «­Խոր­հուրդ ­Մեծ» եւ «Այ­սօր ­Տօն է» շա­րա­կան­նե­րը։
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ «­Քո­րո­նա» հա­մա­ճա­րա­կի բազ­մա­ցու­մը, այս տա­րի եւս զանց առ­նո­ւե­ցաւ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի գա­թա­յի կտրումն ու Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւ­նը։
Իսկ Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­նո­ւար 2022-ին, յի­շա­տակ մե­ռե­լոց էր։ Այս առ­թիւ, հայր սուր­բը ա­ռա­ւօ­տեան եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազգ. գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ կա­տա­րեց գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք։ ­Շա­բաթ՝ 8 ­Յու­նո­ւա­րէն սկսեալ, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը Ս. Ծնն­դեան տօ­նին առ­թիւ, սկսաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ծխա­յին­նե­րուն տու­նե­րը այ­ցե­լել եւ տնօրհ­նէք կա­տա­րել։

«ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ,
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ»

ԹՂԹԱԿԻՑ