CNN Greece լրա­տո­ւա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին կա­յա­նը ներ­կա­յա­ցուց 27 վայր­կեա­նոց վա­ւե­րագ­րա­կան սքան­չե­լի տե­սաե­րիզ մը՝ պատ­րաս­տո­ւած լրագ­րող եւ պա­տե­րազմ­նե­րու ա­ռա­ջին գի­ծին վրայ գտնո­ւե­լու միշտ պատ­րաստ թղթա­կից ­Մա­րիա ­Քար­խի­լա­քիի եւ նկա­րա­հան Եոր­ղոս Ա­փոս­թո­լո­փու­լո­սի կող­մէ։
­Մա­րիա ­Քար­խի­լա­քի վեր­ջերս Ար­ցախ գտնո­ւե­ցաւ եւ նկա­րա­հա­նեց տե­սաե­րի­զը՝ «ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ — Στον μαύρο κήπο του Καυκάσου» խո­րագ­րով, ուր կը ներ­կա­յաց­նէ 1991ի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մէն սկսեալ Ար­ցա­խի պատ­մա­կա­նը՝ տե­սակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լով Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն, ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րա­կան դէմ­քե­րուն, զի­նո­ւո­րա­կան ղե­կա­վար­նե­րու եւ զի­նո­ւոր­նե­րու հետ, վկա­յու­թիւն­ներ առ­նե­լով ա­նոնց­մէ, այդ շրջա­նի պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ա­նոնց ապ­րում­նե­րուն մա­սին, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց զգա­ցում­նե­րուն եւ խա­ղա­ղու­թեան ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ ­Տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ յու­նա­կան ար­մատ­ներ ու­նե­ցող Ար­ցա­խի բնա­կիչ­նե­րուն հետ, ո­րոնք նոյն­չափ ե՛ւ հայ, ե՛ւ յոյն կը զգան։
­Տե­սաե­րի­զը կը ցու­ցադ­րէ 2016ի Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ ա­ւե­րիչ պա­տե­րազ­մի ազ­դե­ցու­թիւ­նը շրջա­նի բնակ­չու­թեան վրայ։ Ան այ­ցե­լեց ­Թա­լիշ սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղը, նկա­րա­հա­նեց ա­ւե­րակ դար­ձած դպրո­ցը եւ ա­զե­րի­նե­րու կա­տա­րած վայ­րա­գու­թիւն­նե­րը խա­ղաղ բնակ­չու­թեան վրայ։
Այս վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը ­Մա­րիա ­Քար­խի­լա­քի կ­’ա­ւար­տէ հայ ե­րի­տա­սարդ դաշ­նա­կա­հա­րի մը վկա­յու­թեամբ, որ իր ըն­կե­րը կորսն­ցուց պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին եւ հի­մա, պա­տե­րազ­մէն վե­րա­դար­ձին, իր ըն­կե­րոջ կո­րուստն ու ցա­ւը կ­’ա­մո­քէ ե­րաժշ­տու­թեամբ, ո­րու ընդ­մէ­ջէն կ­’ար­տա­յայ­տէ իր մտա­ծում­ներն ու զգա­ցում­նե­րը։

­Դի­տել տե­սաե­րի­զը`

www.cnn.gr/nagorno-karabakh